ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ

2018-06-30

  • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызы- хуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм гулъытэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ Тэрч щIыналъэри.

  • Узыншагъэр щрагъэфIакIуэу Тэрч щIыналъэм щыIэ «Налмэс» лагерым мэкъуауэгъуэм и 20-м лэжьэн щIидзауэ сабии 150-м щIигъум зыщагъэпсэху. Абыхэм я нэхъыбапIэр бынунагъуэшхуэхэм къахэкIащ.
  • ЗыгъэпсэхупIэм и унафэщI Мэрзей Беслъэн зэрыжиIэмкIэ, сабийхэм драгъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэр къыщыгъэлъэгъуа план хэхахэр яIэщ. Абы къызэщIеубыдэ цIыкIухэм я нэгу зегъэужьынри, я къэухьым, зэхэщIыкIым хэгъэхъуэнри, эстетикэ, хэкупсэ гупсысэхэм хуэущиинри. НыбжьыщIэхэм драгъэкIуэкI лэжьыгъэхэм ящыщщ гъуэгум шынагъуэншэу тетыным, мафIэс къэмыгъэхъуным, хьэл мыхъумыщIэхэм ахэр щыхъумэ-ным ехьэлIа псалъэмакъхэр ядегъэкIуэкIыныр.
  • Щэнхабзэм, гъуазджэм сабийхэр дегъэхьэхынми щелIэлIэнущ лагерхэм. КъызэгъэпэщакIуэхэр мэгугъэ лагерым щекIуэкI концертхэм, зэпеуэхэм цIыкIухэр жыджэру хэтыну.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.