ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыналъэм и гъащIэIыхьэ

2019-05-16

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа цIыху 60-м щIигъу. Ар къызэрагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ.

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ махуэшхуэм ехьэлIа Iуэхугъуэ гуапэ куэд зэрырагъэкIуэкIар.
 • — КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъур дгъэлъапIэу, стIол хъурейхэр, зэхьэзэхуэхэр, зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр едгъэкIуэкIащ. Депутатхэмрэ ди IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэмрэ «КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу» псалъэхэр зытетха ныпыр драхьеящ Шэджэм аузым и Къыр тхыцIэм и зы лъагапIэм, — жиIащ Егоровэм. — Илъэс 25-р Парламентым дежкIэ бжыгъэ къудейкъым, атIэ щIыналъэм и гъащIэм щыщ Iыхьэщ. Къэралыгъуэм зегъэужьынымрэ демократиер зэфIэгъэувэнымрэ Парламентым гулъытэ ин хуищIащ. Къапщтэмэ, абы и хабзэубзыху лъабжьэр зэман кIэ-щым къриубыдэу быдэ хъуащ икIи Урысей Федерацэм щынэхъыфIхэм ар хабжэ. КъищынэмыщIауэ, нобэ Парламентыр зэIухауэ цIыхухэм ядолажьэ, ари мыхьэнэ мымащIэ зиIэхэм ящыщ зыщ.
 • Егоровэ Татьянэ КъБР-м и Парламентым и япэ хэхыгъуэхэм лэжьа депутатхэм зэфIагъэкIа Iуэхухэм папщIэ фIыщIэ яхуищIащ.
 • Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьыным зэрыхэлIыфIыхьым, Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэхэр зэрырагъэфIакIуэм папщIэ, «КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу» медалыр зэIущIэм щратащ КъБР-м и Парламентым и хэхыгъуэ зэмылIэужьыгъуэ- хэм я депутату щытахэм, IуэхущIапIэм и Аппаратым и унафэщIхэм, къэрал IуэхущIапIэхэм, профсоюз, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм. Абыхэм ящыщщ Нэхущ Заурбий, Бечелов Ильяс, Чеченов Ануар, Федченкэ Людмилэ, Берд Хьэзрэталий, Битокъу Владимир, ДыщэкI Мадинэ, Къуэшырокъуэ Залым, КIасэ Динэ, нэгъуэщIхэри.
 • Журналистикэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIымрэ къагъэлъагъуэ ехъулIэныгъэхэмрэ папщIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ Аттаев Жэмал («Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ), Къаныкъуэ Заринэ («Горянка»), Конаревэ Наталие («Кабардино-Балкарская правда»), Котляров Виктор («Эльбрус» журналым и редакцэм и редактор нэхъыщ- хьэ).
 • Апхуэдэуи щIыпIэ самоуправленэм зэрызрагъэужьым, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым папщIэ, КъБР-м и Парламентымрэ КъБР-м и Правительствэмрэ я ЩIыхь тхылъхэр цIыху зыбжанэм хуагъэфэщащ.
 • Профсоюз Iуэхум жыджэру зэрыхэтым папщIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылъыр иратащ АфэщIагъуэ Михаил, Гриневич Валерий, Кансае-вэ Еленэ сымэ.
 • КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэ пыщIа лэжьыгъэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр Къуэшырокъуэ Залым къыщыпсалъэм нэхъыжьхэм фIыщIэ яхуищIащ, 1990 гъэхэм республикэр зэкъуэту къэнэным КъБР-м и Парламентым и зэфIэкI ин зэрыхилъхьам папщIэ.
 • Нэхущ Заурбий, Бечелов Ильяс, Федченкэ Людмилэ сыми къыхуагъэфэща дамыгъэхэр зэрагуапэр къыхагъэщу, КъБР-м и Парламентым и иджырей хэхыгъуэм хэтхэм фIыщIэ хуащIащ.
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.