ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2021

«ДэIэпыкъуэгъу  псынщIэхэм»  къахохъуэ

2021-09-11

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» автомобиль 17 дыгъуасэ щаритыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIДАА-м  и академикым  и  фIыщIэ

2021-09-11

 • МГОУ-м Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ершов Виталий иджыблагъэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хагъэхьащ. Ар и гуапэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Ершовым фIыщIэ тхыгъэ хуигъэхьащ ЩIДАА-м и Президент, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къанокъуэ Арсен:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2021-09-11

 • Иджыблагъэ Яловэ къалэм щекIуэкIа Кавказ лъэпкъхэм я къафэмрэ макъамэмрэ я дунейпсо фестивалым Тыркум щыпсэу адыгэхэм я гур хагъахъуэрэ я дэрэжэгъуэр къаIэту хэтащ «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблыр. Ди къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я щыпэкIуэкъым адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс Тырку щIыналъэм, атIэ илъэс куэд щIауэ жэуаплыныгъэ ин зыпылъ хабзэ дахэ яIэщ — ахэр гъэ къэси хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкI фестивалхэм ирагъэблагъэ, я хэкужь щызекIуэ хабзэмрэ лъэпкъым къыдекIуэкI щэнхабзэмрэ ягъэлъэгъуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ПасэIуэу къыщIэкIынущ

2021-09-11

 • Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэбзэм  и  пщIэр къэIэтыжыным  треухуэ

2021-09-11

 • Къыхиха IэщIагъэм гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ бгъэдэт цIыхум и щапхъэщ Налшык къалэм и сабий сад №63-м и гъэсакIуэ икIи адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ, IуэхущIапIэм цIыхубэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и профсоюз комитетым и унафэщI Бэлэтокъуэ Ритэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ШууеифIым дежкIэ къамышыр щIопщкъым – дирижёр башщ

2021-09-11

 • Польшэм, Венгрием, Чехословакием, ГДР-м, ФРГ-м, Австрием, Норвегием, Швецием я стадионхэм Iэгуауэшхуэ щыхуаIэту къекIуэкIащ нобэ зи гугъу тщIыну шууейр. Илъэс 25-кIэ уанэгум имыкIа ПщыукI Жамбот и текIуэныгъэ пхъуантэм шыгъажэ саугъэт минищым нэс дэлъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ФокIадэ  пщIыхьхэр

2021-09-11

 • ЩIым къэкIыгъэу щыбагъуэм и процент пщIейр бжьэ лъэужьыфIэхэм я сэбэпщ. Уегупсысмэ, «пщIейр»… ар куэдыщэ мэхъу: «псорищ»! Гъэгъаищхьэу мелуанитIым щIигъур зы бжьаIуэ зэрыбыным зэбгрех, егъэбатэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-09-11

 • Жыгым  и  пщIащэр  и  фащэщ
 • Дзыгъуэ цIыкIурэ пэт Iэтэшхуэм ипIытIыркъым.
 • Дзыхь зыхуумыщI щыкъур мэкъутэ.
 • Езэшыр пшынэ йоуэ.
 • Ем «сынокIуэ» жиIэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

И  IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ  яхэлъщ

2021-09-11

 • Хьэнцэ Албэч Аруан (Мысостей) къуажэм къыщыхъуащ, щопсэу. Дизайным хуеджащ, сурэт щIыным дехьэх, футболыр и псэм хэлъщ. Зызрипщытым щIэщыгъуагъ хелъхьэ. Албэч адыгэу дунейм къызэрытехьам ирогушхуэ — абы и нэщэнэхэр и лэжьыгъэхэм щыдолъагъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Резуан «Химки»-м егъэзэж

2021-09-11

 • Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан Урысей Федерацэм футболым-кIэ и премьер-лигэм 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыхукIэ «Химки» командэм бэджэнду щигъэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт