ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Страсбург щыIэщ

2019-04-04

  • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 36-нэ зэIущIэр. Урысей Федерацэм и лIыкIуэхэм яхэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Мэлыжьыхьым и 2-м ирагъэкIуэкIа пхъэидзэмкIэ Егоровэр хагъэхьащ управленэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэр хэзыхыну Къэзыбж комиссэм.

  • Иджырей зэхуэсыгъуэм зытраухуар «Къалэ унафэщIхэр демократие ухуэкIэм и телъхьэу» Iуэхурщ. Абы щытепсэлъыхьынущ щIыналъэ политикэм, щIыналъэхэмрэ муниципалитетхэмрэ я ахъшэр зэрахурикъум, къэрал зэхущытыкIэхэм епха Iуэхухэм. Конгрессым къищтэнущ Европэм и Советым хэт къэрал зыбжанэм — Польшэм, Молдавием, Словением, Босниемрэ Герцеговинэмрэ — демократием и хабзэхэр зэрыщызэтегъэувам теухуа дэфтэрхэр. КъищынэмыщIауэ, Конгрессым и комитети 3-мрэ политикэ гупхэм хэтхэмрэ я зэIущIэхэр екIуэкIынущ. Абыхэм щыхэплъэнущ Конгрессым Европэм и Советым щигъэзащIэ мыхьэнэми. Къэрал 47-м къикIа политик ныбжьыщIэхэр зэIущIэхэм хэтынущ, я Iуэху еплъыкIэ къагъэлъэгъуэну хуиту.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессыр Европэм и Советым и къудамэ нэхъыщхьищым ящыщщ, абы и чэнджэщакIуэ IуэхущIапIэу щытщ. ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я лIыкIуэхэм зэпкърах нэхъыбэу зыпэщIэт гугъуехьхэр икIи хэкIыпIэхэр къагъуэтынымкIэ зочэнджэщ. Конгрессым и нэIэ трегъэт Европэм и Советым и лэжьыгъэм хэт къэралхэм демократием и хабзэхэр, щIыпIэ самоуправленэм теухуауэ Европэм 1985 гъэм иубзыхуауэ щы- та хабзэр зэрагъэзащIэм, псом хуэмыдэу цIыхум и хуитыныгъэхэм ехьэлIауэ.
  • КъБР-м и Парламентым и  пресс-IуэхущIапIэ.