ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ яхуэзащ Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ Налшык щекIуэкI турнирыр къыщызэIуахым кърихьэлIа спортсмен цIэрыIуэхэм

2019-04-11

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ яхуэзащ Урысейм и спортсмен цIэрыIуэхэу Налшык щыхьэщIэхэм. Абыхэм ящыщщ UFC хьэлъагъ псынщIэмкIэ и иджырей чемпион Нурмагомедов Хабиб, кикбоксингымкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Абдулаев Валиф, самбомкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Минаков Виталий, WBO-м хиубыдэу 2013 — 2014 гъэхэм дуней псом и чемпиону щыта Проводников Руслан, Арктикэм хиубыдэ щIыпIэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ «Ищхъэрэ десант» ассоциацэм и лIыкIуэ Гришин Дмитрий, нэгъуэщIхэри.

 • Спортсмен цIэрыIуэхэм я ехъулIэныгъэ инхэм щытепсэлъыхьым, Матовников Александр къыхигъэщхьэхукIащ абыхэм дунейпсо зэхьэзэхуэхэм лIыгъэ, ерыщыгъэ, зэфIэкI нэс къызэрыщагъэлъэгъуар. Иджыпсту Кавказ Ищхъэрэм спортым зегъэужьыным хуэгъэзауэ куэд щызэфIагъэкI, ауэ къэралым и егугъуныгъэм сэбэпынагъ нэс къыщыпэкIуэнур езы спортсменхэм япыщIауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэри къызэрагъэпэщмэщ.
 • Матовников Александр къигъэлъэгъуащ щIэблэр физкультурэмрэ спортымрэ дезыгъэхьэхын, узыншагъэр хъумэным хуэзыунэтIын лэжьакIуэ гуп спортсменхэм ящыщу Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ округым и Жылагъуэ советым и деж къыщызэрагъэпэщмэ зэрыфIэкъабылыр.
 • КIуэкIуэ Казбек хьэщIэ цIэрыIуэхэм фIэхъус псалъэхэмкIэ захуигъэзащ икIи фIыщIэ яхуищIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» турнирыр къыщызэIуахкIэ хэтыну Налшык къызэрыкIуам папщIэ.
 • ЗэIущIэм къыщыщыпсалъэм езы спортсменхэми утыку кърахьащ спортым зегъэужьынымкIэ лэжьыпхъэу къалъытэхэр икIи мыпхуэдэ зэIущIэхэр нэхъыбэрэ ирагъэкIуэкIмэ зэрафIэтэмэмыр къыхагъэщащ.
 • А махуэ дыдэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэр еплъащ «Медицинэ консультативнэ диагностикэ центр» къэрал IуэхущIапIэм сымаджэ нэхъ хьэлъэ дыдэхэм ядэIэпыкъунымкIэ къыщызэIуаха къудамэм.
 • Мы илъэсыр къызэрыунэхурэ паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щратащ икIи абы куэд хищIыхьащ Налшык къыщызэIуаха къудамэм. IэнатIэм бгъэдэтхэм сымаджэ хьэлъэхэм узыр зэрыщхьэщахым къыдэкIуэу, абыхэм я Iыхьлыхэми ядоIэпыкъу икIи лъэрымыхь хъуа цIыхухэр тэмэму зэрызэрахьэным хуагъасэ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 • Правительствэмрэ я
 • пресс-IуэхущIапIэ.