ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2021

«Спутник V»-р къалъытэ дуней псом щынэхъыфIу

2021-09-14

  • Ди республикэм иужьрей жэщ-махуэхэм COVID-19 узыфэ зэрыцIалэр япкърыту къахутащ цIыху 70-м икIи сымаджэхэм я бжыгъэр 30703-м нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Ди лъэпкъ уардэм и къежьапIэр

2021-09-14

  • ЩIыгум и ныбжьым ебгъапщэмэ, псэ зыIут дунейм еплъытмэ, цIыхум къикIуа гъуэгур кIэщI дыдэщ, тхыдэм и щапхъэхэмкIэ ар мащIэщ. Апхуэдэу щытми, цIыху лъэпкъыр куэду зэщхьэщокI я суфэткIэ, я бзэкIэ, я дуней тетыкIэкIэ, щIыпIэу зыщыпсэухэмкIэ. Нобэрей щIэныгъэм цIыхухэр я сурэткIэ, я нэпкъпэпкъкIэ егуэшыр негроид, монголоид, европоид расэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэш  псори зы  анэ къилъхуркъым

2021-09-14

  • Мы сурэтым щыфлъагъу гупым Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ (Шэрэдж Ищхъэрэ) дэт курыт еджапIэр къэдухащ 1971 гъэм. Абы лъандэрэ илъэс 50 мэхъури, зы илъэси къэмынэу гъэмахуэкIэ мазэм ди жылэжьым дыщызэхуозэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къыддеджа щIалэхэм ящыщ зыбжанэ нобэ къытхэтыжкъым. Ауэ ахэр зэи зыщыдгъэгъупщэркъым — дызэхуэса нэужь, IэфIу дигу къыдогъэкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НафIэдз  Ислъам: IэщIагъэм  езым укъыхех

2021-09-14

  • НафIэдз Ислъам хирургщ, онкологщ, колопроктологщ. НыбжькIэ щIалэми, медицинэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. И IэщIагъэм, и мурадхэм ятеухуауэ дэ абы иджыблагъэ депсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Венецием щагъэлъагъуэ

2021-09-14

  • ФокIадэм и япэ махуипщIым Италием щызэхэтащ киногъуазджэм хэлэжьыхьхэм мыхьэнэшхуэ зрат Венецием щызэхашэ фестивалыр. Абы щагъэлъэгъуащ Налшык щыщ режиссёр Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» и фильмыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Краснодаррэ  Налшыкрэ  щеджэну  къокIуэ

2021-09-14

  • ФокIадэм и 12-м я адэжь щIыналъэм къеблэгъэжащ ныбжьыщIэ гупышхуэ. КъэкIуэжахэм гуапэу япежьащ, я еджэн Iуэхур хэкум щызэтеублэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу ин яхуэхъуа, Краснодар щыIэ Адыгэ хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр. Абы къызэрыджиIамкIэ, ныбжьыщIэхэр Сирием къикlащ, Краснодар щеджэнущ. Куэд мыщIэуи апхуэдэ зы гуп Налшык къэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Чайка»-м ягу трагъэзагъэ

2021-09-14

  • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 12-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол