ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2021

НыбжьыщIэ миным нэблагъэм зыщаужь

2021-09-09

  • Къэралым и Iэтащхьэ Путин Владимир и жэрдэмкIэ 2015 гъэм Сочэ къыщызэIуаха «Сириус» егъэджэныгъэ центрым зеужь, ехъулIэныгъэфIхэр зрегъэгъуэт. «Талантымрэ ехъулIэныгъэмрэ» фондым игъэлажьэ а IуэхущIапIэм щекIуэкIхэр хуэунэтIащ сабийхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм адэкIи зегъэужьыным, щIэныгъэфI зрагъэгъуэтынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бахъсэныщхьэм и къурш щыгу сытету

2021-09-09

  • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм къызэралъхурэ
  • илъэси 105-рэ ирокъу
  • Гъуэгугъэлъагъуэ схуэхъуащ
  • УсакIуэ, тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Iэзэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм 1916 гъэм фокIадэм и 10-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кушмэзыкъуей къуажэм къыщалъхуащ. Абы курыт еджапIэр къыщиуха нэужь зы илъэскIэ колхозым щылэжьауэ, ар щIотIысхьэ Ленинскэ еджапIэ къалэ цIыкIум. ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым илъэсищкIэ щеджауэ, Дыгулыбгъуей къуажэм егъэджакIуэу ягъакIуэ. Ар абы щолажьэ илъэсрэ ныкъуэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛъагапIэ инхэм ухуэзышэ Iэмал

2021-09-09

  • Мы гъэм илъэс 55-рэ ирокъу ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ. ЩIыпIэ куэдым щаIэт а махуэшхуэр Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН-м) и унафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1966 гъэм и фокIадэм и 8-м. Абы щыгъуэ Тегеран къыщызэIуахат егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министрхэм я дунейпсо зэхуэсышхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дахагъэм и жылэ

2021-09-09

  • «Бжьыхьэ-2021» фIэщыгъэм щIэту Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ КъБР-м и сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Мэшыкъуэ-КМВ»-р  япэу хагъащIэ

2021-09-09

  • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) 1:2 (0:1). Псыхуабэ. «Центральный» стадион. ФокIадэм и 4-м. ЦIыху исакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Дыщэ лъагъуэ»

2021-09-09

  • Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу иджыблагъэ Котляровхэ Мариерэ Вик-торрэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Щоджэн Риммэ и тхылъыщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ