ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ  гуапэ

2019-05-07

  • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр нэхъыфIу къэзыгъэлъэгъуа журналистхэм я зэпеуэм (2018 — 2019 гъэхэм) щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Ар къызэрагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

  • Зэпеуэр гуэшауэ щытащ, телевиденэм, радиом, газетхэм, Интернетым щылажьэхэм ятещIыхьауэ.
  • КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкI щIыхь тхылърэ ахъшэ саугъэтрэ хуагъэфэщащ зэпеуэм щытекIуахэу «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием хъыбарегъащIэмкIэ и IэнатIэм и унафэщI Суйдым Беслъэн, «Къэбэрдей-Балъкъэр» каналым нэтынхэр щезыгъэкIуэкI Дол Марьянэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» радиом и лэжьакIуэ Геляев Сахадин, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор Белгъэрокъуэ Марьянэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Багъэтыр Луизэ, «Заман» газетым и лэжьакIуэ Тикаевэ ФатIимэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» республикэ хъыбарегъащIэ агентствэм и корреспондент Верниковская Юлие, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалым и нэтынхэр езыгъэкIуэкI Сэралъп Самарэ.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и фIыщIэ тхылъыр иратащ «Итар-Тасс» къэрал IуэхущIапIэм и корреспондент Гериевэ Iэсият, «Интерфакс-Юг» хъыбарегъащIэ агентствэм и лэжьакIуэ Белых Наталье, «Россия сегодня» хъыбарегъащIэ агентствэм и корреспондент Къущхьэунэ Мурат, «Къэбэрдей-Балъкъэр» радиом и нэтынхэр езыгъэкIуэкI Мамукаевэ Динарэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» радиом и корреспондент Беслъэней Еленэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием и оператор Габоев Эльдар, «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и оператор Къуэшырокъуэ Анзор.
  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м  и Журналистхэм я зэгухьэныгъэмрэ я щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым жылагъуэ зэхущытыкIэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщI — КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и пресс-секретарь Батыр Любэ.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ягъэпэжахэм щехъуэхъум жиIащ республикэм и хабзэубзыхухэм сыт щыгъуи мыхьэнэшхуэ зэрыратыр хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэным. Абы къыхигъэщащ зэхьэзэхуэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн куэд журналистхэм къызэрырагъэхьар икIи къэпщытакIуэхэр абыхэм набдзэгубдзаплъэу зэрыхэплъар.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлими журналистхэм ехъуэхъуащ, иджыри ехъулIэныгъэ куэд дэтхэнэми иIэну зэригуапэр жиIащ. «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жамал КъБР-м и Парламентым фIыщIэ хуищIу жиIащ журналистхэм къыхуащIа гулъытэм ахэр зэригъэгушхуэнур икIи нэхъыфIу зэрылэжьэным зэрыхущIригъэкъунур.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.