ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и щIыхькIэ

2019-05-08

  • Гъэмахуэ шыгъажэ лъэхъэнэр къыщызэIуахым республикэ ипподромым шыгъажэу блы щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зым щызэпеуащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ ягъэува саугъэтыр къэхьыным теухуауэ.

  • Метр 2000 зи кIыхьагъ гъуэгуанэр япэу къызэпичащ Быф Анатолий и хакIуэ Голден Соул. Шыр игъэхьэзыращ гъэсакIуэ Iэзэ Алокъуэ А., ар къигъэжащ япэ категорие зиIэ шууей Шыкъ А.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ текIуахэм ехъуэхъуащ икIи республикэм законхэр къыдэзы-гъэкI и орган нэхъыщхьэм и саугъэтыр яритащ.
  • — Псом япэу нобэрей махуэшхуэмкIэ — Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэмкIэ, апхуэдэу шыгъажэр къызэрызэIуахамкIэ сынывохъуэхъу. Кавказым исхэм ижь-ижьыж лъандэрэ шыр зыхалъхьэ щыIэкъым. Ар ди щэнхабзэм къыгуэхыпIэ зимыIэ и Iыхьэщ. Аращ шыгъажэхэм ящыщ зыр КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам зэрытраухуар хуабжьу ди гуапэ щIэхъуар. Псоми зэрытлъэгъуащи, зэпеуэр гуащIэу екIуэкIащ.
  • СызэрыщыгъуазэмкIэ, шэсу шыгъажэм хыхьэн ипэкIэ шууейхэм шыр илъэс зыбжанэкIэ ягъасэ. Абы папщIэ а псэущхьэр нэгъэсауэ фIыуэ плъагъун хуейщ. Апхуэ-дэ лъагъуныгъэрщ нобэрей текIуэныгъэр къызыпэкIуари.
  • КъБР-м и Парламентым и
  • пресс-IуэхущIапIэ.