ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2019-05-08

 • КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыхэжаныкIа еджакIуэхэр.

 • Зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщ-хьэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ. Ахэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэхухэм-кIэ и министерствэмрэ «ДыгъафIэ къалэ» академиемрэ и гъусэу.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэм къикIа еджакIуэ 79-м яIущIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэр.
 • — Зэхьэзэхуэхэм ди щIалэгъуалэм я акъыл жаныр, я зэфIэкIыр къыщагъэлъэгъуащ икIи дэтхэнэми и лэжьыгъэм гулъытэ щхьэхуэ зэрыхуэфащэм шэч хэлъкъым, — жиIащ Егоровэ Татьянэ. — Зэпеуэхэр къыщIызэдгъэпэщам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр еджакIуэхэм сыт и лъэныкъуэкIи зэрызаужьыным тедгъэгушхуэныр арат. Дыщогугъ дэтхэнэми къыхуэщхьэпэн гуэр мы Iуэхум къыхихауэ, Парламентыр къаригъэцIыхуауэ. Фэ гъащIэм и щIэдзапIэм фыщыту аращи, фи зэфIэкIым зэпымыууэ зэрыхэвгъэхъуэным, ехъулIэныгъэ зэрызыIэрывгъэхьэным яужь фит.
 • Егоровэ Татьянэ щхьэхуэу фIыщIэ яхуищIащ «ДыгъафIэ къалэ» академием и егъэджакIуэхэм.
 • Азычэ Светланэ жиIащ гъатхэпэм и 1-м ирагъэкIуэкIа «Си Хэкур фIыуэ солъагъу» зэхьэзэхуэм еджакIуи 120-рэ зэрыхэтар.  
 • «Закон нэхъыщхьэ: ныбжьыщIэхэм я Iуэху еплъыкIэ» зэпеуэм республикэм и район 13-м щеджэ ныбжьыщIэ 63-рэ хэтащ. ЕджакIуи 100-м хуэдизыр я зэфIэкI щеплъыжащ «Законымрэ хуитыныгъэхэмрэ» зэхьэзэхуэми.
 • Гъатхэпэм и 19-м «ДыгъафIэ къалэ» академием еджакIуэхэм я акъыл жаныр щагъэлъэгъуащ «ЦIыхум и хуитыныгъэхэр зыхуэдэр» зыфIаща джэгукIэм.
 • Усэ гъэхуауэ къеджэнымкIэ «Си Хэкур фIыуэ солъагъу» зэпеуэм хэтахэм ящыщ ныбжьыщIэ 43-м щIыхь тхылъхэр зэIущIэм щратыжащ. «Гран-при» саугъэтыр хуагъэфэщащ Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм и курыт школым щеджэ Темыркъан Даринэ (9 — 11-нэ классхэм щIэсхэм). Зэпеуэм и япэ увыпIэр зэдагуэшащ Iэхъуэбэч Ислъамрэ (Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын къуажэм дэт курыт школ №1) Балэ Арезэрэ (Дзэлыкъуэ районым щыщ Сэрмакъ къуажэм и курыт еджапIэ №1).
 • А зэхьэзэхуэ дыдэм 5 — 8-нэ классхэм щIэсхэр щызэпеуа Iыхьэм «Гран-при» саугъэтыр къыщылъысащ Бахъсэн районым хыхьэ Жанхъуэтекъуэ къуажэм дэт курыт школым и еджакIуэ Джаппуевэ Лейлэ. Япэ увыпIэр иратащ Ульбашевэ Жаннетэрэ (Шэрэдж районым щыщ Балъкъэр Ипщэ къуажэм и курыт еджапIэ №1) Табыщ Астемыррэ (Налшык къалэм дэт гимназие №14).
 • Сурэт нэхъыфI щIыным теухуауэ щыта «Законымрэ хуитыныгъэхэмрэ» зэпеуэм япэ увыпIэр къыщахьащ Балаевэ Амалиерэ (Налшык къалэм и курыт школ №9) Къумыкъу Сэтэнейрэ (Къэрэгъэш курыт еджапIэ №2). Гуп нэхъыжьхэм я деж япэ увыпIэр хуагъэфэщащ Мальянц Алесярэ (Нарткъалэ дэт курыт школ №5) Ковалёв Александррэ (Прималкинскэм дэт курыт еджапIэ).
 • Сочиненэ тхынымкIэ «Закон нэхъыщхьэ: ныбжьыщIэхэм я Iуэху еплъыкIэ» зэпеуэр 8 — 11-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ ирагъэкIуэкIати, лэжьыгъэ нэхъыфIу 13 абы къыхахащ. Япэ увыпIэр еджакIуи 3-м зэдагуэшащ — Къундет Миланэ (Бахъсэн районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм и курыт школ №4), Балъкъэр Марат (Тэрч къалэм и лицей №1), Хьэткъут Азнаур («ДыгъафIэ къалэ» академием щылажьэ «Свеча» литературэ студием и гъэсэн).
 • «ЦIыхум иIэ хуитыныгъэхэр» акъыл жан зэпеуэм щытекIуащ «Депутатхэр» зыфIэзыща гупыр (Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м къикIахэр). ЕтIуанэмрэ ещанэмрэ къахьащ «Парламентарий» («ДыгъафIэ къалэ» академием и гъэсэнхэр), «Помощники Фемиды» (Налшык къалэм и лицей №2) гупхэм.
 • ЩIэблэр егъэджэным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIымрэ зэхьэзэхуэхэр екIуу къызэрызэрагъэпэщамрэ папщIэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и фIыщIэ тхылъыр иратащ «ДыгъафIэ къалэ» академием и егъэджакIуэхэм. Абыхэм ящыщщ Безрокъуэ Еленэ, Беккиевэ Жаннетэ, Гуэщокъуэ Наталье, Маир Рустам сымэ.
 •  
 • Белгъэрокъуэ  Марьянэ.