ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэ пажэхэр ягъэгушхуэ

2019-04-16

  • Мэлыжьыхьым и 12-м, Космонавтикэм и махуэм, ирихьэлIэу ныбжьыщIэ 26-м я паспортхэр КъБР-м и Парламентым щратыжащ. ФIыуэ еджэ, спортымрэ щэнхабзэ Iуэхухэмрэ хуэжыджэр щIалэгъуалэр щагъэлъэпIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, КъБР-м и МВД-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Къэрэнашэ Аслъэн, зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Романенкэ Борис сымэ.

  • — КъБР-м и Парламентыр мы гъэм илъэс 25-рэ ирокъу. Хабзэхэм щыхэплъэ, къыщащтэ IуэхущIапIэм и мызакъуэу, Парламентыр жылагъуэ зэхуэсыпIэщ, цIыхухэм я гуныкъуэгъуэхэр щаIуатэ, ар унафэщIхэм щызэхах утыкущ. А зэпыщIэныгъэм фэри — ди щIалэгъуалэм — увыпIэшхуэ къыщыфлъос. Нобэ фи махуэшхуэщ, ар гукъинэж фщыхъуну сыхуейт. Къэралым и цIыху цIэ лъапIэр зэрызефхьэм и щыхьэт тхылъыр къыватыж. ЦIыху нэсым и ехъулIэныгъэхэмкIэ, зэфIэкIхэмкIэ, акъылымкIэ къэралым и пщIэр еIэт, хэкум зрегъэужь. Псалъэм папщIэ, япэ дыдэу хьэршым лъэтар ди къэралышхуэм хуэфэщэн цIыху телъыджэщ — Гагарин Юрийщ. Дэ абы дропагэ. Фэри, балигъыпIэ фызэриувам и щыхьэт тхылъхэр къыщыватыж махуэм ехъулIэныгъэфIхэр зэвгъэгъуэтауэ фрихьэлIащи, дывогъэгушхуэ, дывогъэгуфIэ. АдэкIи, дэнэ фыкъыщымыхутами, фи къару фыщымысхь, фи щIэныгъэм хэвгъахъуэ, — жиIащ Егоровэм.
  • Апхуэдэу псалъэ гуапэкIэ ныбжьыщIэхэм зыхуагъэзащ Романенкэрэ Къэрэнашэмрэ.
  • — КъэкIуэнур фэращ зейр, къэралым, фыщалъхуа щIыналъэм IуэхуфIхэр хуэвлэжьыну, лъэпкъыр фIэтыну дыфщогугъ. Тхуэмахуэн щIэблэу фызэрыщытым шэч къытесхьэркъым, абы и щыхьэтщ иджы щыщIэдзауэ ехъулIэныгъэфIхэр къызэрывгъэлъагъуэр, — жиIащ Къэрэнашэм. — Дэтхэнэ цIыхум дежкIи лъапIэщ дэфтэр нэхъыщхьэр къыщратыр. Нобэ фызыхэт Iуэхугъуэм къикIыр гъащIэщIэм фыхыхьэу аращ.
  • ЗэIущIэм хэта ныбжьыщIэхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ къулыкъущIэхэм икIи жаIащ нэхъыжьхэр къазэрыщыгугъыр ягъэпэжын папщIэ я къару щымысхьыну.
  • А махуэ дыдэм ныбжьыщIэхэм удз гъэгъахэр тралъхьащ Налшык аэропортым и Iэгъуэблагъэм Гагариным и фэеплъ итым.
  • Фырэ  Анфисэ.