ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДАХ'

Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр ефIэкIуэн папщIэ

2017-03-25

 • Дыгъуасэ Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэным теухуауэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» етIуанэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дэтхэнэ лъэпкъми и псэ

2017-02-21

 • Бзэр лъэпкъым и псэщ, жызыIар щыуакъым. Нэхъыщхьэ дыдэу лъэпкъым бгъэдэлъын хуейр бзэращ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, аращ ар къызэрацIыхур. ЦIыху-хэр иризэпсалъэу къэунэхуа а Iэмал гъуэзэджэр лIэужьыгъуэ куэду зэтепщIыкIащ. Къапщтэмэ, щIэныгъэлIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, бзэхэм я бжыгъэр мини 6-м ноблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъым и къэкIуэнум девгъэгупсыс

2017-01-26

 • Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ
 •  ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ, КъэпщытакIуэ гупхэм хэтхэм я жагъуэ хъуащ КАФФЕД-м къикIыу къытIэрыхьа хъыбарыр — фи тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар Урысей Федерацэм къихьэныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIам пыщIа гугъуехьхэр зэфIэкIыху, Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкужьым щригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм — пIалъэкIэ фыкъыхэмыхьэну унафэ къызэрыфщтар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ

2017-01-26

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм унафэ къищтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэну. Абы и щхьэусыгъуэу къагъэлъэгъуар ДАХ-м хасэ къудамэхэр къызэригъэгугъахэр имыгъэзащIэу, адыгэ жылагъуэм я деж  жэуап  щимыхьу   къызэрилъытэрщ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы иджыри зы щхьэусыгъуэ иIэщ — КАФФЕД-м и унафэщI Хьэгъундокъуэ  (Асланкая) Яшар Урысейм къихьэну хуимыту 2016 гъэм и фокIадэм зэрыхуагъэуварщ.
 • Мы Iуэхум зэреплъыр «Сaucasus times.com» сайтым и журналистым хуиIуэтащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Жамбэч Зухьдищ Адыгэ ФIыщIэ хасэм и тхьэмадэр

2017-01-18

 • ЩIышылэм и 13-м Амман щызэхэтащ Иорданием щылажьэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм  и зи чэзу хэхыныгъэхэр.
 •    Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ФIыгъуэшхуэщ лъэпкъхэр зэгурыIуэныр

2016-12-27

 • Дыгъэгъазэм и 17-м Налшык щызэхэтащ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэн папщIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ

2016-12-20

 •  Щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъхэм, щэнхабзэхэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэр гъэбыдэнымкIэ граждан жылагъуэм иIэ мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ДыщIэгуфIэр куэдщ, дызэгупсысыни ди мащIэкъым

2016-08-23

 • Ди газетым зэрытета-щи, дирижёр цIэрыIуэхэу Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и хэщIапIэм щаIущIащ Тыркум, Израилым, Ставрополь крайм, Осе-тие Ищхъэрэ-Алание республикэм и Мэздэгу районым щыщхэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Горный родник» санаторэм зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Адыгэхэм я махуэм зыхуагъэхьэзыр

2016-06-30

 • Ди газетым зэрытетащи, щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ Дуней-     псо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Хамэ къэралхэмрэ хэгъуэгу зэмылIэужьыгъуэхэмрэ щыIэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэм нэмыщI, абы хэтащ ДАХ-м дэлажьэ Нэхъыжьхэм я советым и лIыкIуэхэу Нэхущ Заурбий, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Темыркъан Борис, Дзэмыхь Къасболэт сымэ, ДАХ-м и КъэпщытакIуэ гупым и унафэщI ГубэщIыкI Владимир, а гупым хэт МэшхуэфI Нэждэт, Адэмокъуэ Альберт, МэшхуэфI Хьишам сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Мурадхэмрэ къалэнхэмрэ

2016-06-28

 • Мэкъуауэгъуэм и 25-м Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Иорданием, Сирием, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэ-хэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Сэхъурокъуэ Хьэутий: Мылъку къэлэжьыным емыпха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр щыIэныр зэманым къигъэув къалэнхэм ящыщщ

2016-06-16

 • Мылъку къэлэжьыным емыпха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм гулъытэ хуащI хъуащ. Апхуэдэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэм жылагъуэм зиужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр дуней псом щащIэ икIи къыщагъэсэбэп. Ди къэралми и гупэр апхуэдэ зэгухьэныгъэхэм къахуигъэзащ, купщIафIэу зэрызэдэлэжьэным хущIокъу. Абы и щыхьэтщ УФ-м НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм хабзэ хъуауэ гъэ къэс иригъэкIуэкI зэIущIэр. Абы къыщызэхуос мылъку къэлэжьыным емыпха жылагъуэ зэгухьэныгъэу ди къэралым щыIэхэм я лIыкIуэхэр. Мыгъэрей зи чэзу зэIущIэм ирагъэблэгъат ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 • Зэхуэсыр зэрекIуэкIам, абы щыжаIахэмрэ езым къыщипсэлъахэмрэ я гугъу едгъэщIыну зыхуэдгъэзащ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Iуэху нэхъыбэ зэфIахын папщIэ

2016-06-08

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий хэтащ мылъку къэлэжьыным пымыщIа жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм папщIэ УФ-м нэгъуэщI къэрал  IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей гъэ къэс иригъэкIуэкI зэIущIэм и зи чэзу зэхуэсыгъуэу мэкъуауэгъуэм и 1-м Москва щекIуэкIам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Тхыдэм и дерсхэмрэ къэкIуэнум и нэхумрэ

2016-05-24

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж        махуэм — накъыгъэм и 21-м — ипэ къихуэу, накъыгъэм       и 20-м и пщыхьэщхьэм цIыхухэр щызэхуос Урыс-Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж. Мы гъэми ГъащIэ жыгым деж Iуэху дахэ щекIуэкIащ. Лъэпкъым и щхьэ       кърикIуа мыгъуагъэм теухуауэ хэхэс, хэкурыс усакIуэ-хэм зэхалъхьа усэхэм къеджащ щIалэгъуалэри нэхъыжьыIуэхэри, уэрэджыIакIуэхэм гъыбзэхэмрэ уэрэдыжьхэмрэ жаIащ. «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэм а пщыхьэщхьэм абдеж жьэрымэ щагъэури, кхъуей, IэфIыкIэ и гъусэу щагуэшащ. Пшыхьым кърихьэлIахэм я къэпсэлъэныгъэхэмрэ зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэмрэ зэфIэкIа нэужь, ныбжьыщIэхэм шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ лъэпкъхэм я зэхущытыкIэмрэ

2016-05-24

 • Накъыгъэм и 19-м Дунейпсо Адыгэ Хасэм Налшык щригъэкIуэкIащ щIэныгъэ-практикэ конференц. ДАХ-р къызэрызэрагъэпэщрэ 2016 гъэм накъыгъэм и 20-м илъэс 25-рэ зэрырикъум ирагъэхьэлIа конференцыр теухуауэ щытащ лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнымрэ лъэпкъ щэнхабзэхэм зегъэужьынымрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зыщ блэкIари, зыуэ щрет ди къэкIуэнури!

2016-05-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ  Юрий  Кавказ  зауэм  хэкIуэдахэм  я  фэеплъ  махуэм  ирихьэлIэу  цIыхухэм  Зэрызахуигъазэр
 •  
 • ЦIыху куэд зыхэкIуэда икIи адыгэ лъэпкъым гузэвэгъуэшхуэ къыхуэзыхьа Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ ирокъу.
 • А гуауэр дигу къыщыдгъэкIыж, Кавказ зауэм хэкIуэда псоми ди щхьэр щахуэдгъэщхъ мы махуэм дэ апхуэдэу дрогушхуэ гузэвэгъуэу зыхэтахэмрэ гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэмрэ щхьэкIэ къэмынэу адыгэ лъэпкъым зэрызиужьам, абы хэлъ зэхэщIыкIымрэ зэфIэкIымрэ зэригъэбэгъуам. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар ди лъэпкъым и щIэблэ псоми я фIыщIэщ икIи дэ абыхэм пщIэшхуэ яхудощI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ