ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уэлбанэшхуэм зэтрикъутахэр зэфIагъэувэж

2021-07-07

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ муниципаль-нэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Чёрный Михаил.

  • Тхьэмахуэ махуэм республикэм щыIа уэлбанэшхуэм, жьапщэм зэтракъутахэр гъэзэкIуэжыным хуэгъэзауэ зэфIагъэкIхэм щыхэплъащ зэIущIэм.
  • Чёрный Михаил жиIащ дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэм цIыху зэрыхэмыкIуэдар, ауэ электрокъарур муниципальнэ щIыналъэ псоми я жылэ зыбжанэм щыIуачын хуей зэрыхъуар. МЧС-мрэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэмрэ я къару псори щытыкIэр гъэзэкIуэжыным зэрыхуаунэтIар къыхигъэщащ абы. МЧС-м и лIыкIуэм дяпэкIи сакъын зэрыхуейр жиIащ, дунейм иджыри апхуэдэу зыкъызэридзэкIынкIэ, жэщ-махуэ гъу- нэгъухэми щIыуэпсым къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэр къызыкъуихынкIэ зэрыхъунум къыхэкIыу.
  • Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм жаIащ уэлбанэшхуэм къиша зэ-фIэмыхьэныгъэхэр гъэзэкIуэжыным жэщым, уэшхымрэ жьымрэ зэрыувыIэу яужь зэрихьар. Мы зэманым ирихьэлIэу уэздыгъэ иратыжащ ар щыIуача жы-лэ псоми, ХьэтIохъущыкъуей къуажэмрэ Налшык къалэмрэ я хьэблэ зыбжанэм иджыри абы хуэунэтIа Iуэхухэр щрагъэкIуэкI. ЩIыналъэхэм щолажьэ хэщIыныгъэу ягъуэтар зыхуэдизыр зыгъэбелджылы комиссэхэр.
  • Республикэм и къалащхьэм жьым щрищIыкIащ жыг тхущIым щIигъу, ЖКХ-м и IэнатIэхэр ахэр пыхыным, гъуэгухэм тегъэкъэбзыкIыным яужь итщ. Iуащхьэмахуэ щIыналъэм, Прохладнэ — Бахъсэн — Iуащхьэмахуэ автомобиль гъуэгум и 83-нэ километрым, Нейтринэ къуажэм деж хуэзэу гъуэгу метр 20-м ятIэпс трихьащ, ущызекIуэнкIэ Iэмал имыIэу. Гъуэгум къытрихьахэр трагъэкъэбзыкIыжри, ар къызэIуахыжащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ ящищIащ уэлбанэм зэтрикъутахэр зэрагъэпэщыжыну, щытыкIэр зи нэIэ щIэтын хуей IэнатIэхэр абы адэкIи набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъыну, къэхъукъащIэ къы- зэрымыкIуэхэм хуэхьэзыру щытыну.
  •  Нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэм ящыщу зэIущIэм щыхэплъащ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрыпэщIэт мастэр республикэм щыпсэухэм яхэлъхьэным теухуа лэжьыгъэр зэрекIуэкIым. КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам жиIащ мы махуэм ирихьэлIэу вакцинэр цIыху 77091-м зэрыхалъхьар, етIуанэ хэIугъуэр 42579-м зэрырахьэлIар. Республикэм вакцинэ иджыри къыIэрохьэ, мастэр щыхалъхьэ щIыпIэ 51-р зэпымыууэ мэлажьэ. Госпиталхэм цIыху 460-м щоIэзэ, псори зэхэту абыхэм гъуэлъыпIэ 580-рэ щIэтщ, иужьрей жэщ-махуэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэр цIыху 46-м къеуэлIауэ къахутащ.
  • КъБР-м и Iэтащ6рэ я пресс-IуэхущIапIэ.