ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-07-06

 • Бадзэуэгъуэм и 3-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэ.

 • Абы хэтащ Тырку, Иордание, Сирие къэралыгъуэхэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.
 • ЗэIущIэм ирагъэблагъэри хэтащ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ, нэхъыжьыфI МэшбащIэ Исхьэкъ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, Адыгейм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ядэлэжьэнымрэ хъыбар-егъащIэ IэнатIэхэмкIэ и ко-митетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр, нэгъуэщIхэри.
 • ЗэIущIэр къызэIуихри иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат зэIущIэм хэтхэм фIэхъус псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ. Абы къыхигъэщащ адыгэхэм захъумэжын, адрей лъэпкъхэм мамыру ядэпсэун папщIэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм илэжь Iуэхухэм яIэ мыхьэнэр зэрыиныр. ЖиIащ ижь-ижьыж лъандэрэ къыддэгъуэгурыкIуэ хабзэ дахэхэмрэ зэхэтыкIэ екIумрэ дэнэ къэрал щыпсэу адыгэхэри зэпызыщIэ Iуэхугъуэу, ди зыужьыны-гъэм и лъабжьэу къызэрилъытэр. Адыгейм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ ДАХ-м хэтхэм я къарур зэгъэуIуауэ зэдэлажьэмэ, лъэпкъым и зыужьыныгъэм къыхуэщхьэпэну хэкIыпIэхэр къызэрагъуэтынур и фIэщ зэрыхъур.
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ДАХ-м и XIII конгрессыр къызэрызэрагъэпэщынум, зэрекIуэкIынум, абы и Уставым (Хабзэм) халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр, ДАХ-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъур зэрагъэлъэпIэнум, хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэм я щIэблэр адэжь хэкум зыгъэпсэхуакIуэ къэшэным, хэхэсхэм папщIэ адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щаджу къызэрагъэпэща курсхэм, нэгъуэщI куэдми.
 • ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуамкIэ ехъуэхъури лъэпкъым хуилэжьа Iуэху щхьэпэхэм папщIэ «Адыгейм и щIыхь» дамыгъэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ.
 • Иджыблагъэ ныбжь дахэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа нэхъыжьыфIхэу МэшбащIэ Исхьэкърэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ зэIущIэм фэеплъ саугъэтхэр щратащ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр хуагъэфэщащ лъэпкъым и зыужьыныгъэм хуэлажьэ, абы и Iуэхур ипэкIэ зыгъэкIуатэ цIыху зыбжа-нэм.
 • ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэм теухуа тхыгъэ убгъуа ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIы- гъуэхэм язым фыкъыщеджэ хъунущ.
 • Щомахуэ Залинэ.