ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуэдзым Европэм и кубокыр зыIэрегъэхьэ

2021-07-08

  • Португалием хыхьэ Коимбре къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 24-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.

  • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту Европэм и кубокым щIэбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ставрополь краймрэ я цIэкIэ утыку къихьэ Къуэдз Къантемыр. ПэщIэдзэ зэIущIэхэр фIы дыдэу езыгъэкIуэкIа ди щIалэм финалым къыщыпэщIэхуащ къэралым и командэ нэхъыщхьэм къыдыхэт, Краснодар крайм и цIэкIэ банэ НэгъущI Абрэдж. Ди лъахэгъур абы ефIэкIащ икIи зэхьэзэхуэм и дыщэ медалымрэ кубок нэхъыщхьэмрэ къыхуагъэфэщащ.
  • Спортсменыр ягъасэ Иванов Дмитрийрэ Апхуд Андзоррэ.
  • Жыласэ Замир.