ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-08-29

 •  1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Бозиевэ ФатIимэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». ЕгъэджакIуэ Гъубжокъуэ Валентинэ (12+)
 • 8.50 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.05 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Нартхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.05 «Узэгугъур къогугъуж». Псынабэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Макъамэм теухуа псалъэ». Малкандуев Ахъмат (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.35 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык и тхыдэм теухуауэ. Котляров Виктор (12+)
 • 21.00 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, фокIадэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 ««Макъамэм теухуа псалъэ». Малкандуев Ахъмат (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 7.00 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык и тхыдэм теухуауэ. Котляров Виктор (12+)
 • 8.45 «Узэгугъур къогугъуж». Псынабэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» «Бажэмрэ Дыгъужьымрэ» таурыхъым къытращIыкIа (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Автограф». ЗекIуэрей Азэмэт (12+)
 • 18.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Зэманым и лъэужь» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 20.35 «Къэбэрдей-Балъкъэр». Телефильм (12+)
 • 21.05 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Зэманым и лъэужь» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 7.05 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Автограф». ЗекIуэрей Азэмэт (12+)
 • 8.45 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ» (6+)
 • 17.00 «Кязим и дерсхэр». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Спортым дихьэххэр». ГрэпплингымкIэ гъэсакIуэ Мэш Алим (12+)
 • 17.45 «Телестудио»: адыгэбзэ. 78-нэ дерс (12+)
 • 18.15 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз макъамэмрэ къафэмрэ я концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ЛIакъуэ». Шаваевхэ я лъэпкъыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Псалъэм и къару». Усыгъэм и пшыхьхэр (12+)
 • 20.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шэрий Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, фокIадэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЛIакъуэ». Шаваевхэ я лъэпкъыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шэрий Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэм и къару». Усыгъэм и пшыхьхэр (12+)
 • 8.50 «Кязим и дерсхэр». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 76-нэ дерс (12+)
 • 17.30 «ЗОВ» (12+)
 • 17.45 «Хьэндырабгъуэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз макъамэмрэ къафэмрэ я концерт. КIэухыр (адыгэ- бзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 20.40 «Хэкуэгъухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артист Сэхъу Хьэсэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, фокIадэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Хэкуэгъухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артист Сэхъу Хьэсэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЗОВ» (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 9.05 «Дыгъэщыгъэ». — Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Си бзэ — си псэ, си дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «Планетэм еIэзэ макъхэр» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Ди хьэщIэхэр». Альботовэ Марьянэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Дахагъэр и пщалъэу». Музыкант Къардэн Тимур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, фокIадэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ди хьэщIэхэр». Альботовэ Марьянэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.10 «Дахагъэр и пщалъэу». Музыкант Къардэн Тимур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 8.15 «Си бзэ — си псэ, си дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.55 «Анэмрэ сабиймрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «НыбжьыщIэ зэчиифIэхэр». Журналист Аккаевэ Залинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.45 «Езым и лъагъуэ». Балъкъэр лъэпкъ фащэ зыщI IэпщIэлъапщIэ Кулиевэ Маринэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.15 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Сценэм зэрит вакъэ зыщI Брай Анатолэ (12+)
 • 20.00 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». СурэтыщI СэвкIуий Хьэмид (12+)
 • 20.30 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 КъШР-м и цIыхубэ сурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Езым и лъагъуэ». Балъкъэр лъэпкъ фащэ зыщI IэпщIэлъапщIэ Кулиевэ Маринэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». СурэтыщI СэвкIуий Хьэмид (12+)
 • 7.20 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.50 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.05 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 8.30 Анэмрэ сабиймрэ» (адыгэ- бзэкIэ) (12+)
 • 16.00 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (12+)
 • 16.40 «Сабий усэхэр». Нало Заур и сабий усэхэр (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Хъуапсэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 Мольер Ж-Б. «ЗалымыгъэкIэ ягъэIэза». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Езым и дуней». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Уянаев Борис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 20.10 «Лъэхъэнэгъу».  Бэч Азэмэт
 • 20.45 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Фырэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м и МВД-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Каннуников Анатолэ (12+)
 • 7.05 Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и концерт (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дэ зыри тщыгъупщакъым». ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и тхыдэм щыщ Iыхьэ. Япэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 17.15 «Нэгумэ Шорэ адыгэ тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 18.05 «Дэ зыри тщыгъупщакъым». ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и тхыдэм щыщ Iыхьэ. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, фокIадэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Лъахэхутэ Котляров Виктор (12+)
 • 6.45 «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Атэлыкъ Георгий теухуауэ (12+)
 • 7.10 «Нэгумэ Шорэ адыгэ тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дэ зыри тщыгъупщакъым». ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и тхыдэм щыщ Iыхьэ. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 17.00 Энеев Тимур теухуауэ (12+)
 • 17.15 Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Дзэмыхь Къасболэт (12+)
 • 17.35 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 18.05 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Опереттэм и пшыхь». Япэ Iыхьэ (16+)
 • 7.05 Энеев Тимур теухуауэ (12+)
 • 7.20 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.50 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 17.00 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 18.05 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Пороховэ Валерие дыIуощIэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, фокIадэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Опереттэм и пшыхь». ЕтIуанэ Iыхьэ (16+)
 • 7.30 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Пороховэ Валерие дыIуощIэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.50 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.00 Терроризмэм ебэныным и телъхьэхэм я махуэщ.  «Фэеплъ» (16+)
 • 17.15 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Къуэжей Заурбэч (12+)
 • 17.55 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». «Нурет» къэфакIуэ гупым и унафэщI Беслъэней Владимир (12+)
 • 18.25 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Пороховэ Валерие дыIуощIэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, фокIадэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Къуэжей Заурбэч (12+)
 • 6.50 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». «Нурет» къэфакIуэ гупым и унафэщI Беслъэней Владимир (12+)
 • 7.20 «Ракурс» (12+)
 • 7.40 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Пороховэ Валерие дыIуощIэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Сафонов В. и цIэр зезыхьэ Академическэ симфоние оркестрым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «ЛъэужьыфIэ». «Джайлык» альплагерым и унафэщIу щыта Атабиев Юрэ и фэеплъу (12+)
 • 17.20 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 17.45 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Арджэн зыщI IэпщIэлъапщIэ Мэзло Руслан (12+)
 • 18.15 «ТВ-галерея». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, фокIадэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 6.45 «ЛъэужьыфIэ». «Джайлык» альплагерым и унафэщIу щыта Атабиев Юрэ и фэеплъу (12+)
 • 7.10 «ТВ-галерея». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 7.40 «Лъэхъэнэхэм я зэпыщIэныгъэ». Мэржэхъу МэчрэIил (12+) 
 • 8.10 Сафонов В. и цIэр зезыхьэ Академическэ симфоние оркестрым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • 17.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Сценарист, актрисэ, композитор Жэман Iэминэ (12+)
 • 18.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 18.25 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». ХХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм псэуа адыгэ узэщIакIуэ Ботэщ Ибрэхьим (12+)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 6
 • 6.00 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.00 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». ХХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм псэуа адыгэ узэщIакIуэ Ботэщ Ибрэхьим (12+)
 • 7.35 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • 8.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Сценарист, актрисэ, композитор Жэман Iэминэ (12+)
 • 8.35 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ТхакIуэ, драматург Кулиев Хъусей (12+)
 • 17.35 «Амазонкэхэр». Телефильм (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «IэщIагъэлIхэр». ЕгъэджакIуэ Заптий Татьянэ. Къэрэгъэш дэт курыт еджапIэ №2-р (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Макъамэм и лъахэ». УФ-м и цIыхубэ артист Темыркъан Борис и фэеплъу
 • 17.45 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Серебрянский Б. (12+)
 • 18.15 «Пэшым екIу сурэт». Сабий творчествэмкIэ «Дыгъэпс къалэ» академием и егъэджакIуэ Филинэ Маринэ (12+)
 • Гъубж, фокIадэм и 1
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Лэжьыгъэм и ветеран Гугъуэт М. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэр». XХ лIэщIыгъуэм и къэрал лэжьакIуэ Къылышбий СулътIанбэч. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «ГъащIэм и алыфбей». ЕгъэджакIуэ Чочаевэ Любовь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Спортым и дуней». «Белая Речка» спорт комплексыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэр». XХ лIэщIыгъуэм и къэрал лэжьакIуэ Къылышбий СулътIанбэч. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ди щIэинхэр». Сабийхэр дахагъэм щыхуагъасэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыпсэухэу Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм тылым щылэжьахэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, фокIадэм и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». Этнограф Шопарэ А. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Беслъэн. Уахътыншэ». Терроризмэм ебэныным и телъхьэхэм я махуэщ.
 • 17.45 «КъБР-м и тхыдэр». КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 «IэщIагъэлIхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Теппеев И. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, фокIадэм и 4
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ». Филолог Бичекуевэ Т. (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэр». КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «ЦIыхухъу джэгукIэ — Регби». Спортым и мастер Лобжанидзе Анзор(12+)
 • 18.10 «Афганистаныр дигу къыдогъэкIыж». Ветеран Хьэжы Юрэ и фэеплъу (12+)
 • Щэбэт, фокIадэм и 5
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр». КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 6
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Къэбэрдейр: тхыдэр, къэхъукъащIэхэр, хъыбархэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «ЩIэин». Таумурзаев Далхат (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 Лыкъуэжь Нелли. «Жьуджалэ» поэмэм къытращIыкIа теплъэгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «ЦIыхубзым и дунеймрэ адыгэхэм я хабзэхэмрэ» циклым щыщщ (адыгэбзэ-кIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэ-нур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 «Си адэшхуэм зауэм теухуауэ къысхуиIуэтэжахэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу
 • Гъубж, фокIадэм и 1
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЩIэныгъэхэм я дуней» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Макъ жьгъырухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Абдокъуэ Iэуес. «Псынэ» радиоIуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Нэхъыщхьэм теухуа уэрэдыжьхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм ящыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ тэмэмыр»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 2
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр». Нало Ахьмэдхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 8.308.40 Къызэрыфэ пшыналъэ-хэр. ПщыхьэщIэ Мухьэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Гуапагъэм теухуа уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «КъежьапIэр». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.2515.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.3018.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, фокIадэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ГъащIэ». Малкандуевэ А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Кулиев Къайсын. «МафIэ» поэмэм щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Дудар Хьэутий. Хъыбар кIэщIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Нарт хъыбархэр». Мэлычыпхъу теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.55 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5519.00 «Командная строка»
 • Мэрем, фокIадэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм ящыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Илхам». Бозиев Р. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.309.00 «Шэджэм» IуэхущIапIэр илъэс 90 ирокъу (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Си уэрэдыщIэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Таурыхъхэм я ауз» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Илъэс 16 ирикъуахэм, нэхъыжьхэм папщIэ». Психологым допсалъэ (адыгэбзэ-кIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • Щэбэт, фокIадэм и 5
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 6
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «Лъагъуныгъэм и къарур» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Жантуев Исса. «Анэхэмрэ я сабийхэмрэ» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) 
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, фокIадэм и 1
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Жашна Къабарты-Малкъарым!» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Махтау санга, Ата журтум!» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Жашна Къабарты-Малкъарым!» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 2
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, фокIадэм и 3
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чахмана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чахмана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, фокIадэм и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00,14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, фокIадэм и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 6
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)