ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я  Федерацэм и унафэщI  Шмаков  Михаил

2020-08-27

  • КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ щIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я Федерацэм и унафэщI Шмаков Михаилрэ.

  • Ахэр тепсэлъыхьащ профсоюзхэмрэ къэрал властым и щIыналъэ органхэмрэ зэрызэдэлажьэм зегъэужьыным.
  • Гулъытэ щхьэхуэ хуащIащ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщыным, экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ щыщыIэ щытыкIэхэм, социальнэ-лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр зэкIэлъыгъэкIуэным, цIыхухэм лэжьапIэ къахуэгъуэтыным, республикэм щыпсэухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ щыIэ къалэнхэр зэфIэгъэкIа зэрыхъуну щIыкIэхэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пре27сс-IуэхущIапIэ.