ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэнхабзэмкIэ унэхэр зэрызэрагъэпэщыжыр къапщытэ

2020-08-06

  • Лэскэн, Тэрч, Бахъсэн щIыналъэхэм я жылэхэм дэт щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр иджыблагъэ къапщытащ Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ.

  • «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектымрэ «Урысей зэкъуэтым» и «Дыщалъхуа щIыналъэм и щэнхабзэр» программэмрэ къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным хыхьэу къуажэхэм щокIуэкI Щэнхабзэм и унэхэр щыухуэным, жьы хъуахэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа лэжьыгъэшхуэ.
  • Урыху къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу зэрагъэпэщыж — абы и унащхьэр, инженер коммуникацэхэр зэрахъуэкI, пэш кIуэцIхэр щIэрыщIэу къращIыкIыж, абыхэм яужькIэ IуэхущIапIэм къедза щIыналъэри зэIузэпэщ ящIынущ. КъэпщытакIуэхэм къыхагъэщащ а лэжьыгъэхэр ягъэува пIалъэхэм зэкIэ къызэрыкIэрыхур. Кыщпэк, Акъбащ Ипщэ, Уэзрэдж къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэхэм я Iуэху зытетми зыщагъэгъуэзащ икIи абыхэм щекIуэкI лэжьыгъэхэми ныкъусаныгъэхэр зэрыхэлъыр къагъэлъэгъуащ. Ухуэныгъэхэр езыгъэкIуэкI IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм зэфIагъэкIахэм я гугъу ящIащ икIи, Iуэхум еужьэрэкIыжу, унэхэр зэгъэпэщыжыныр ягъэува пIалъэм къитIасэу зэфIагъэкIынуи къагъэгугъащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ къазэрыщищIам ипкъ иткIэ, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр мазэ къэс къапщытэ. Властым и органхэмрэ ухуакIуэхэмрэ зэпыщIауэ зэдолажьэ, зыIууэ лъэпощхьэпохэм ятеухуа унафэр икIэщIыпIэкIэ къащтэри зэфIагъэкI, щхьэусыгъуэ къагупсысрэ Iуэхур зэфIамыгъанэу.
  • «Лэжьыгъэр апхуэдэ кIэлъыплъыныгъэм зэрыщIэтым дэ Iэмал къыдет ухуэныгъэхэр и пIалъэм зэратынум шэч къытедмыхьэну икIи фIагъ лъагэ яIэу ахэр зэратынур ди фIэщ ящI», — жиIащ Геккиев Заур.
  • Щэнхабзэм и унэхэр мы гъэм и кIэм ирихьэлIэу ятын хуэдэу лэжьыгъэхэр зэфIэкIынущ. Депутатым и фIэщ мэхъу къэщIэрэщIэжа ЩэнхабзэмкIэ унэхэр къуажэдэсхэм я зэхуэсыпIэ зэрыхъунур, нэхъыжьхэми сабийхэми я гуапэу абыхэм зэрызыщагъэпсэхунур.
  • ДЖАТОКЪУЭ Марьянэ.