ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уи дуней  тетыкIэм  дропагэ

2020-07-21

  • Мы хъуэхъур зыхуэгъэзар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и студенткэ пажэхэм хабжэ, гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъ адыгэ пщащэ Щоджэн Ланэ Артур и пхъурщ. Абы и ныбжьыр илъэс 20 ирокъу мы махуэхэм.

  • ДЫХУЕЙЩ а хъыджэбз губзыгъэм, хьэл-щэн дахэ зыхэлъым и махуэшхуэмкIэ дехъуэхъуу, мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ зыхуэдгъэзэну:
  • «Ланэ, ди хъыджэбз гъэфIэн! Уи гумащIагъэм, пхэлъ хэлъэтымрэ гулъытэмрэ я щыхьэтщ уи анэшхуэм, адрей нэхъыжьхэм, узыхэт псоми уазэрыхущытыр. Уи псэ къабзагъэм хуэфэщэн насып дахэ Алыхьым къыпхуигъэфащэ! АтIэми, «насып» псалъэм псори къызэщIеубыдэ — абы хохьэ узыншэу гъащIэ кIыхь цIыхум къигъэщIэнри, гуфIэгъуэри, унагъуэ дахэри, Iыхьлы-благъэхэм я зэIузэпэщыгъэри. Дыхуейщ а псори уи Iэпэгъуу дунейм утетыну.
  • Дропагэ уи дуней тетыкIэм, бдэтлъагъу хабзэм, нэмысым. Гуапагъэу цIыхум уазэрыдэгуашэр хуэдэ минкIэрэ бэгъуауэ къыпхэхъуэжу, уи ехъулIэныгъэхэм уи нэхъыжьхэр иригушхуэу, щIэблэм уращапхъэу, мы дуней дахэм гу щыпхуэу Тхьэм уигъэпсэу!»
  • Уи унагъуэр, уи Iыхьлы-благъэхэр,
  • уи  гъунэгъухэр, уи  ныбжьэгъухэр.