ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ  къежэхыпIэщIэ щаухуэ

2020-07-21

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» курортым яужь щихьащ бгым лыжэкIэ къызэрежэх гъуэгущIэ щIыным. Ар нэхъ гугъу дыдэхэм хабжэхэм хуэдэщ. Мы зэманым яужь итщ гъуэгур зыпхыкIыну мывэхэм елэжьыным икIи лъагъуэр укъуэдииным.

  • Лэжьыгъэм щIадзэн и пэ къихуэу абы ехьэлIа тхылъ псори зэрагъэпэщащ икIи зэрыхуэфэщэнкIэ зыхуагъэхьэзыращ. Гъуэгум и бгъум деж щагъэувынущ ар уэсукхъуэм щызыхъумэну быдапIэхэр. Лэжьыгъэ псори зэфIагъэкIыу ухуэныгъэр лажьэу яутIыпщыну я мурадщ дызыхуэкIуэ щIымахуэ зыгъэпсэхугъуэм ирихьэлIэу.
  • ГъуэгущIэм метр 3846-рэ лъагапIэм хуэзэ «Гара-Баши» станцым деж къыщыщIидзэнущ. И бгъуагъыр ику иту метр 40 хуэдиз хъунущ. Ар къагъэсэбэпыфынущ лыжэкIэ къежэххэми сноубордыр нэхъ къэзыщтэхэми. Бгы нэкIум декIуэкIыу километр 1,5-рэ и кIыхьагъынущ абы икIи метр 400-м щIигъукIэ къелъэхъшэхыурэ къехынущ.
  • «Мы зэманым «Гара-Баши» — «Мир» станцхэм я зэхуакум щылажьэр зы станцщ, ари нэхъ гугъухэм ящыщщ. ГъуэгущIэр лажьэу дутIыпщмэ, япэрейм щызэтрихьэхэр нэхъ мащIэ хъунущ, бгым къежэхын зыфIэфIхэм я зыгъэпсэхунри нэхъ тынш къищIынущ», — жиIащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн.
  • ИджыпстукIэ зыгъэпсэхупIэм щолажьэ бгы къежэхыпIэу километр 15-м щIигъу, бгым узэрыдэкI кIапсэ гъуэгуу блы. 2015 гъэм «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-м мыбы ещанэ кIапсэ гъуэгур лажьэу щиутIыпщащ. Ар Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ хъуащ. Зэман гъунэгъум компанием и мурадщ иджыри кIапсэ гъуэгуищ иухуэну, бгым лыжэкIэ къежэхыным хуэщIауэ бгъу иукъуэдиину.
  • Бадзэуэгъуэм и 10-м курортым карантин нэужьым лэжьэн щIидзэжащ. КIапсэ гъуэгухэм нэмыщI, Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэIуахыжащ хьэщIэхэмрэ шхапIэхэмрэ. Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщыхъумэным хуэгъэпса мардэхэм тету, кIапсэ гъуэгум и зы вагоным цIыхуитI нэхърэ нэхъыбэ ирагъэтIысхьэркъым.
  • ДЖАТОКЪУЭ Марьянэ.