ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Зыпэрыт IэнатIэм къыщахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ
 • хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • КIасэ Артур СуIэдин и къуэм — «Налшык гъуэгухэр ухуэным ирахьэлIэхэр къыщыщIагъэкI и IуэхущIапIэ» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым
 • Муртазов Борис Суфьян и къуэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм
 • СокумыщI Арсен Ахьмэдхъан и къуэм — «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым Тэрч щIыналъэм щиIэ щIыпIэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ секретарым;
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и юрист»
 • цIэ лъапIэр фIэщIын
 • Кривко Михаил Николай и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэгъэсыгъуэм и депутатым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ и комитетым и унафэщIым
 • Ташу Мухьэмэд ЗутIэ и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIым и къуэдзэм.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м
 • №64-УГ