ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъум  и щхьэр  мэуназэ

2020-06-17

 • Джэдынэ зышхыр мастэнэкIэ Iэзэ мэхъу, жаIэ.
 • Дзэлыр пхъащхьэм хэплъхьэну фIыкъым, жаIэ.
 • Ежьам кIэлъыджэркъым, кIэлъыгъыркъым, ар мыфIу къалъытэ.
 • Шур гъуэгу техьа къудейуэ и шыр пырхъамэ, къигъэзэжырт, гъуэгур къемыхъулIэну къилъытэрти.

 • Ерыскъы зытелъ Iэнэм я щIыб хуагъазэу тIыс хабзэкъым, фIыкъым жаIэ.
 • Ерыскъым уелъэпэуэну фIыкъым, зэ нэхъ мыхъуми уемыдзакъэмэ, упэIуджэжынущ жаIэ.
 • ЗыщIыпIэ IуэхукIэ уежьауэ къэбгъэзэж хъунукъым — уздэкIуэр къомыхъулIэну къалъытэ.
 • Зыгуэр зыфIадыгъуам кхъузанэ игъэкIэрахъуэмэ, дыгъум и щхьэр уназэу къалъытэ.
 • Зыгуэр зыфIадыгъуам вабдзэжькIэ хьэ игъэпIэнкIмэ, дыгъур щхьэуназэ хъууэ ябж.
 • Зыгуэр ишхыну ептарэ игъапсчэмэ, хьэлэл хуумыщIауэ жаIэ.
 • Зыгуэр щыпсалъэм деж нэгъуэщI зыгуэр къепсамэ, жиIэр пэжу къалъытэ.
 •  
 • Зытхыжар Уэрэзей  Афликщ.