ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм ехьэлIауэ  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

2020-04-21

  • ПщIэ зыхуэсщI си лэжьэгъухэ!
  • Мэлыжьыхьым и 21-м ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэр ягъэлъапIэ. Абы ипкъ иткIэ а махуэ лъапIэмкIэ сынывохъуэхъу!
  • ЩIыпIэ самоуправленэр Урысей Федерацэм и Конституцэ ухуэкIэм и лъабжьэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ щIыналъэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэр зэфIэхыным ехьэлIауэ. Муниципальнэ щIыналъэхэм щызэфIагъэкI цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным, къуажэхэм я щыIэкIэр къызэгъэпэщыным, жылэдэсхэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэным епха къалэнхэр. Апхуэдэ Iуэхугъуэхэр зэгъэзэхуа хъун папщIэ щIыналъэ лэжьакIуэхэм Iэзагъ лъагэрэ жэуаплыныгъэ инрэ яхэлъын хуейщ.

  • Ди республикэм щIыпIэ самоуправленэм зыщиужьын папщIэ хабзэм ехьэлIа лъабжьэ быдэ иIэщ, щIыпIэ самоуправленэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр купщIафIэу зэтеублащ.
  • Нобэрей зэман гугъум республикэм и щIыпIэ самоуправленэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ быдэу зэпыщIауэ пэщIэтщ къытлъыкъуэкIа гугъуехьым икIи абы земыгъэужьыным йогугъу.
  • Си фIэщ мэхъу дяпэкIи цIыхухэм яфI зыхэлъ Iуэхухэр дэвгъэкIыу, абыхэм я псэукIэр евгъэфIакIуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ-политикэ зэпIэзэрытыныгъэм фытелажьэу зэрекIуэкIынур.
  • Узыншагъэ быдэрэ ехъулIэныгъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу.