ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-04-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэм хьэлэлу зэрыщылажьэм къыхэкIыу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Ажокъуэ Хьэчим Сулеймэн и къуэм — Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэм и къуэдзэм — Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и тхьэмадэм и къуэдзэм

 • Кармалико Михаил Дмитрий и къуэм — Май муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэм — Май муниципальнэ щIыналъэм  щIыпIэ самоупраленэмкIэ и Советым и тхьэмадэм
 • Этезов Мухьэммэт Копай и къуэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм  щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и тхьэмадэм;
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и экономист»
 • цIэ лъапIэр фIэщын
 • ГубэщIыкI Ахьмэд Владимир и къуэм — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм  финансхэмкIэ и департаментым и унафэщIым и къуэдзэм.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                                                    КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м
 • №43-УГ