ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-12-07

 • Дыгъэгъазэм и 7, щэбэт
 •  ЦIыхухэр къызэрырашэкI авиацэм и дунейпсо махуэщ. 1944 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м Чикагэ (США) Iэ щытрадзащ цIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я лэжьэкIэр зыубзыху конвенцэм.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэрш Къарухэм я инженер-авиацэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ

 • Къэрал Эрмитажыр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1764 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм Бельгием, Голландием щыщ сурэтыщI зыбжанэм я IэдакъэщIэкIхэр къищэхуащ. Аращ дуней псом щыцIэрыIуэ, УФ-м и лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэхэм хабжэ музейм лъабжьэ хуэхъуар.
 • Украинэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и органхэм я махуэщ
 • Армением щIыр щыщыхъеям хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1988 гъэм дыгъэгъазэм и 7 пщэдджыжьым щIыр баллибгъу и лъэщагъыу щыхъеящ Армением и ищхъэрэ щIыналъэм. А къэхъукъащIэ шынагъуэм хэкIуэдащ цIыху мин 25-м щIигъу, мин 19-м нэблагъэ ныкъуэдыкъуэ хъуащ, псэупIэншэу къэнауэ щытащ цIыху мин 530-рэ. ЩIым щыщ хъуат Спитак къалэмрэ къуажэ 58-рэ, жылэ 300-м щIигъум зэранышхуэ хуэхъуат щIыхъейр.
 • 1725 гъэм Петербург щызэхэтащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ зэхыхьэр.
 • 1732 гъэм инджылыз актёр Рич Джон къызэригъэпэщащ Лондон и Пащтыхь театрыр. Абы фIащащ здэщыт Ковент-Гарден утыкум и цIэр.
 • 1877 гъэм США-м щыщ къэхутакIуэ, хьэрычэтыщIэ Эдисон Томас къигупсыса граммофоным и зэфIэкIыр игъэлъэгъуащ.
 • 1934 гъэм Киров, Омск, Оренбург областхэмрэ Красноярск краймрэ къызэрагъэпэщащ.
 • 1941 гъэм Япониер США-м и дзэ-тенджыз флотым и базэ нэхъыщхьэхэм я хэщIапIэ Пёрл-Харбор кхъухь тедзапIэм уащхъуэдэмыщхъуэу теуащ. Абы кхъухьрэ кхъухьлъатэу, нэгъуэщI техникэу куэд дыдэ щызэтракъутат, америкэ сэлэт мини 3,5-рэ хэкIуэдат. США-м а зэманым иIа хы Хуэм флотым и нэхъыбапIэр абдежым щыщыфIэкIуэдауэ къалъытэ.
 • 1958 гъэм РСФСР-м и тхакIуэхэм я япэ съездыр къызэIуахащ.
 • 1976 гъэм Тулэ «Къалэ-лIыхъужь» цIэр фIащащ.
 • 1994 гъэм Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и Конституцэр къащтащ.
 • Парт, къэрал къулыкъущIэу, СССР-м щэнхабзэмкIэ и министру щыта Фурцевэ Екатеринэ къызэралъхурэ илъэси 109-рэ ирокъу.
 • Совет кхъухьлъатэзехуэ Будановэ Екатеринэ къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу. Хахуагъэ къигъэлъагъуэу Хэку зауэшхуэм хэтащ ар, нэмыцэхэм я кхъухьлъатэ 11 къриудыхащ. 1943 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м Екатеринэ уэгум къыщебгъэрыкIуащ нэмыцэ кхъухьлъатищ. Зы истребителыр къриудыхын хузэфIэкIами, езым и кхъухьлъатэми уэгум зыщиIигъыфакъым, къехуэхри Екатерини хэкIуэдащ. УФ-м и Президентым и УказкIэ 1993 гъэм и жэпуэгъуэм Будановэ Екатеринэ Урысейм и ЛIыхъужь цIэр фIащауэ щытащ.
 • Совет актёр цIэрыIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Вельяминов Пётр къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Урысей музыкант, уэрэджыIакIуэ, актёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Мазаев Сергей и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2 – 3, жэщым щIыIэр градуси 5 — 4 щыхъунущ.
 •  
 • Дыгъэгъазэм и 8, тхьэмахуэ
 •  СурэтыщIым и дунейпсо махуэщ. Ар гъэлъэпIэныр 2007 гъэм къыхилъхьауэ щытащ «Дунейм щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэ» дунейпсо зэгухьэныгъэм.
 • Урысей казначействэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1992 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ «Федеральнэ казначействэм теухуауэ» законым.
 • Узбекистан Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ — я Конституцэм и махуэщ
 • 1832 гъэм къызэрагъэпэщащ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэм и Дзэ академиер.
 • 1955 гъэм Европэм и Советым и ныпыр къащтащ. Иджыпсту ар Евросоюзым и ныпщ.
 • 1980 гъэм рок-музыкант, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, композитор, усакIуэ, художник, «Битлз» гупым (Инджылыз) и къызэгъэпэщакIуэ икIи и пашэ Леннон Джон Нью-Йорк щаукIащ.
 • 1991 гъэм РСФСР-м и Президент Ельцин Борис, Украинэм и президент Кравчук Леонид, Беларусь Республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэщI Шушкевич Станислав сымэ Iэ щIадзащ СССР-р зэрыщымыIэжым, Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэгухьэныгъэр (СНГ) къызэрызэрагъэпэщым теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • УэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шэрий Иринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Совет космонавт, авиацэм и генерал-лейтенант, Совет Союзым тIэунейрэ и лIыхъужь Шаталов Владимир и ныбжьыр илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Румяновэ Кларэ къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Киномрэ театрымрэ я актёр цIэрыIуэ, Урысейм и цIыхубэ артист Борисов Лев къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • СССР-ми УФ-ми я цIыхубэ артисткэ, УФ-м и Къэрал саугъэтыр плIэнейрэ зыхуагъэфэща Фрейндлих Алисэ и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Урысейм и цIыхубэ артист Стеблов Евгений и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • США-м щыщ, дуней псом щыцIэрыIуэ актрисэ, «Оскар» саугъэтыр зрата Бэсинджер Ким и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Сирием щыщ адыгэ кинорежиссёр, Японием, Иракым, Иорданием щекIуэкIа кинофестивалхэм я саугъэтхэр зыхуагъэфэща Анзор Нэждэт и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Шыд Андемыркъан и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Голуб Маринэ къызэралъхурэ илъэс 62-рэ ирокъу.
 • АР-м и цIыхубэ сурэтыщI Еутых Iэсият къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 3 — 5, жэщым щIыIэр градуси 3 — 2 щыхъунущ.
 •  
 • Дыгъэгъазэм и 9, блыщхьэ
 •  ЛъэпкъгъэкIуэд щIэпхъаджагъэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж, геноцидыр мыдэным я дунейпсо махуэщ
 • Iулъхьэ тын-къеIыхыным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. 2003 гъэм Меридэ къалэм (Мексикэ) щекIуэкIа конференцым Iэ щытрадзауэ щытащ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм Коррупцэм пэщIэтыным хуэунэтIауэ къищта Конвенцэм.
 • Урысейм щагъэлъапIэ Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр
 • Урысейм и гъущI гъуэгу транспортым шынагъуэншагъэм щыкIэлъыплъынымкIэ и IэнатIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • 1968 гъэм къагупсысащ компьютерым пыщIауэ зэрылажьэ «дзыгъуэ цIыкIур».
 • 1992 гъэм США-м щIэныгъэхэмкIэ и лъэпкъ академием къыщызэрагъэпэщащ «Сорос и Фонд» зыфIаща зэгухьэныгъэр. Ар зи жэрдэмри зи мылъкукIэ лажьэри мелардырыбжэ Сорос Джорджщ (иджыпсту абы доллар мелард 24,9-рэ иIэу къагъэлъагъуэ).
 • Урысей армэм и генерал-майор, къэралым и дамыгъэ лъапIэ куэд зыхуагъэфэща Анзор Хьэту къызэралъхурэ илъэс 217-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Къэрал Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ актёр, продюсер, режиссёр цIэрыIуэ Малкович Джон и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор Шауэхужь Замир и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 4 — 5, жэщым щIыIэр градуси 3 — 2 щыхъунущ.