ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубэм  сэбэп яхуэхъуныр  зи  гъащIэ  гъуазэ

2019-12-07

  • ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къебгъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэрыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ.

  • Зи гугъу тщIыну бзылъхугъэр зэи хущIэкъуакъым цIыхубэм захигъэфIыкIыну, и хъуэпсапIэри цIэрыIуэ хъуныртэкъым, атIэ нэхъыбэм сэбэп яхуэхъунырщ и гъащIэ гъуазэр. Джэш ФатIимэ и цIэм епхащ цIыхум хэлъын хуей хьэл-щэн нэхъыфIхэр — гуапагъэр, пэжыгъэр, нэмысыфIагъыр, лэжьыгъэр фIыуэ лъагъуныр. Ахэращ абы и гъащIэр зыхуигъэпсар.
  • ФатIимэ жэуаплыныгъэ зыпылъ IэнатIэ куэдым пэрытащ. Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Къызбрун Ещанэ къуажэм дэт курыт школ №3-м физикэмрэ математикэмкIэ и егъэджакIуэу къыщIидзэри, 1967 – 1981 гъэхэм ар лэжьащ ВЛКСМ-м и Бахъсэн райкомым и етIуанэ, иужькIэ и япэ секретару, ВЛСКМ-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и секретару, КПСС-м и Налшык къалэ комитетым и инструктору, партым и Октябрьскэ райкомым и етIуанэ секретару, КПСС-м и республикэ обкомым и инструктору. 1981 — 1987 гъэхэм ФатIимэ щытащ КПСС-м и Ленинскэ райкомым и япэ секретару, 1987 гъэм къыщыщIэдзауэ 2000 гъэ пщIондэ – КъБР-м и Профсоюз щхьэхуитхэм я федерацэм и советым и Iуэхухэр зезыгъакIуэу лэжьащ, КъБР-м и Парламентым и етIуанэ, ещанэ зэхуэсыгъуэхэм я депутату хахащ, Лэжьыгъэмрэ социальнэ политикэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэу щытащ.
  • Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, ФатIимэ и пщэ къыдэхуэ къалэнхэр хьэлэлу игъэзэщIащ. Ар жыджэру хэтщ КъБР-м щекIуэкI жылагъуэ-политикэ Iуэхухэм, цIыху зэпIэзэрытщ, гуапэщ, гулъытэ зыхэлъщ. Джэшыр лэжьыгъэм фIыуэ хэзыщIыкI бзылъхугъэ губзыгъэщ, зи Iуэху еплъыкIэ зиIэжщ, сыт хуэдэ лъэпкъым щыщми дахэу ядекIуэкIыф, Iуэхур къалэным щехьэлIам деж и щхьэми, и лэжьэгъухэми яхуэткIий, жылагъуэм я сэбэп зыхэлъхэр япэ изыгъэщ цIыхущ. Джэшым хэлъхьэныгъэшхуэ хуещI Къэбэрдей-Балъкъэрр Республикэм зэкъуэтыныгъэр, мамырыгъэр щытепщэу щытыным, лъэпкъхэр зэгурыIуэу, зызэхащIыкIыу зэдэпсэуным. Абы хузэфIокI я нэхъ Iуэху гугъу дыдэри захуагъэ хэлъу, зэпэшэчауэ зэфIихын, цIыхухэм зэпаубыд къиинхэм хэкIыпIэ тэмэмхэр къахуегъуэтыф.
  • Урысейм парламентаризмэм зыщегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм, ехъулIэныгъэхэр иIэу республикэм и къэрал властым и органхэм илъэс куэдкIэ IэнатIэ зэрыщыпэрытам папщIэ абы къратащ «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалыр, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхылъыр, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIыхь тхылъыр, апхуэдэуи «КъБР-м цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэри къыхуагъэфэщащ.
  • Джэш ФатIимэ Налшык къалэ округым и ЦIыхубзхэм я советым хэтщ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и етIуанэ, ещанэ, еплIанэ зэхуэсыгъуэхэми я лэжьыгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуещI, лъэпкъхэм я щэнхабзэ-тхыдэ щIэиныр хъумэнымрэ абы зегъэужьынымрэ хуэгъэпсауэ ягъэува лъэпкъ саугъэтыр — «Унагъуэ хъугъуэфIыгъуэ» зыфIащар — зратынухэр къыхэзых къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтщ.
  • ФатIимэ республикэм щыцIэрыIуэщ иригъэкIуэкI псапащIэ IуэхухэмкIи. Псалъэм папщIэ, ар жыджэру яхэтщ жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ щапIыжу Налшык дэт унэ-интернатым щыIэхэм папщIэ, Нэхъыжьхэм я махуэм, Ныкъуэдыкъуэхэм я махуэм ирихьэлIэу псапащIэ акцэхэмрэ концертхэмрэ къызэзыгъэпэщхэм. Апхуэдэу ар ящыщщ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Бгырыс уэрэдым и дамитI» республикэ зэпеуэр, КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я фэеплъу ирагъэкIуэкIар, Зумакуловэ Танзилярэ Къэшэж Иннэрэ я щIыхькIэ къызэрагъэпэща «Си гъащIэ – си уэрэд» конкурсыр зэхэзышахэм, ахэр зи нэIэ щIэтахэм.
  • Джэш ФатIимэ Iэюб и пхъур узыншэу, и мурадхэр къехъулIэу, дяпэкIи и зэфIэкIхэм хэхъуэ зэпыту илъэс куэдкIэ псэуну, лэжьэну ди гуапэщ.
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэ.