ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм папщIэ Налшык дащIыхьа IуэхущIапIэщIэм дыгъуасэ сабий 60 екIуэлIащ

2019-09-03

  • IуэхущIапIэщIэр къызэрызэгъэпэщам еплъащ КъБР-м и
  • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  Казбек
  • Зи ныбжьыр мазитIым щегъэжьауэ илъэсищым нэс сабийхэр дыгъуасэ екIуэлIащ ЦIагъуэ Нурий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №31-м хиубыдэ сабий садым. IуэхущIапIэщIэм и зэфIэкIымрэ ухуакIуэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм и фIагъымрэ щыгъуазэ зищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

  • Сабий садым хиубыдэу ящIа унэщIэм лэжьыгъэхэр и зэманым щызэфIагъэкIащ. Мыбы хэтщ зи ныбжьыр илъэси 3-м фIэмыкIа сабийуэ 60-м зыщагъэпсэхуну пэшхэр, джэгупIэхэр, медицинэм и лэжьакIуэхэм цIыкIухэм я узыншагъэм щыкIэлъыплъыну IэнатIэхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Республикэм и къалащхьэм Урысейм и ЛIыхъужь Трошев Г.Н. и цIэр зэрихьэу дэт курыт школым хиубыдэ сабий садыр къатитIу зэтетщ икIи абы сабий 270-рэ щIохуэ. «ЦIыхубзхэр лэжьапIэ увынымкIэ ядэIэпыкъун — зи ныбжьыр илъэсищым фIэмыкIа сабийхэм зыхуеину Iэмалхэр къахузэгъэпэщын» программэм тету мы школым хиубыдэ садым къыгуащIыхьа унэщIэм дяпэкIэ екIуэлIэнущ сабий 60.
  • НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ яслъэ IуэхущIапIэхэр хьэзыр щащIащ икIи мы махуэхэм къыщызэIуахынущ Плановскэ, Ислъэмей къуажэхэм, Май, Тэрч къалэхэм. Дызэрыт илъэсым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабий садхэм екIуалIэхэр 920-кIэ нэхъыбэ хъунущ. Абыхэм ядэлэжьэн папщIэ IэнатIэхэм пэрыувэнущ гъэсакIуэу, медицинэм и лэжьакIуэу, къинэмыщIу 220-м щIигъу.
  • Урысей Федерацэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм къыддиIыгъащ псори зэхэту сабий 2000 зыщIэхуэну садрэ яслъэу 29-рэ щIыным теухуауэ ди республикэм къыхилъхьэ заявкэр. Федеральнэ ахъшэу абы текIуэдэнур сом мелард 1,5-рэ мэхъу.
  • «Демографие» лъэпкъ проектым тету 2021 гъэм нэсыху ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм я фIыгъэкIэ сабий яслъэхэр зэпэубыдауэ щытыжынукъым.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.