ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ  Ищхъэрэм  и  щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2019»   зэхыхьэм  и ещанэ зэхуэсыгъуэм хэтхэм IуощIэ

2019-09-03

  • Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2019» зэхыхьэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Пятигорск къалэм и Комсомольскэ хуейм щахуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу «Сэ сыпашэщ» ещанэ щIэныгъэ зэхуэсым хэтхэм — «Урысейр Iэмал инхэм я къэралщ» конкурсым щытекIуахэм, кадрхэр къыхэхынымкIэ щIыналъэ зэпеуэхэм бжьыпэр щызыубыдахэм, студентхэм, волонтёрхэм, хьэрычэтыщIэ щIалэхэм.

  • Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм ящIыгъуу ди республикэм и унафэщIым щыгъуазэ зищIащ блэкIа илъэсхэм мы зэхыхьэм къыщахьа грантхэр къагъэсэбэпу-рэ ягъэзэщIа щIалэгъуалэ программэхэм, апхуэдэу ди республикэм щIалэгъуалэ щIэныгъэ центрхэр къыщызэгъэпэщыным теухуауэ зыкъыхуэзыгъэза щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм епсэлъащ.
  • «ЗэIухауэ, гъэщIэгъуэну икIи сэбэпынагъ пылъу дызэпсэлъащ, — щитхащ КIуэкIуэ Казбек Инстаграмым езым щиIэ напэкIуэцIым. — Мы гъэм ди щIалэхэм республикэм и цIэкIэ «Мэшыкъуэ» зэхыхьэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ, ныбжьэгъущIэхэр щызрагъэгъуэтащ, адэкIэ я IэщIагъэм хагъэхъуэнымкIэ лъабжьэ нэхъыщ-хьэхэр ягъэбыдащ. ЕхъулIэныгъэ, творческэ тегушхуэныгъэ яIэну, текIуэныгъэхэр къахьыну сохъуэхъу!»
  • Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм гупсысэкIэ куу, тегушхуэныгъэ зэрахэлъыр къыхигъэщащ Матовников Александри: «Сыт щыгъуи хуэдэу, зэIухауэ, нехьэкI-къехьэкI хэмылъу дызэпсэлъащ. Абы къегъэлъагъуэ Мэшыкъуэ Iуащхьэ и лъапэм щызэхуэсахэр Кавказыр, Урысейр фIыуэ зылъагъу защIэу зэрыщытыр».
  • Зэхыхьэм и ещанэ зэхуэсыгъуэм и щIэныгъэ программэм хиубыдэу щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ къэралым и эксперт пэрытхэм яхуэзэнущ, пашэу щытынымкIэ яIэ зэфIэкIхэр наIуэ къыщащIыну тестхэм хэтынущ. Нэхъ зэфIэкI зыбгъэдэлъу къалъыта цIыху 50-м я лэжьыгъэхэр иралъхьэнущ «Урысейр Iэмал инхэм я къэралщ» платформэм и сайтым. А тхыгъэхэм щыгъуазэ защIынымкIэ Iэмал ягъуэтынущ егъэджэныгъэмкIэ IуэхущIапIэ нэхъ инхэм, промышленнэ предприятэхэм, бизнес-центрхэм я унафэщIхэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я
  • пресс-IуэхущIапIэ.