ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэбзэм  игъэщIэращIэ  фэеплъ  медалхэр  (бгъэхэIухэр)

2019-08-14

  • Дызэрыт зэманым анэдэлъхубзэм хуаIэ лъагъуныгъэр къагъэлъагъуэу цIыху Iэп-щIэлъапщIэхэм адыгэбзэр щэкIым, пхъэм, гъущIым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэм тратхэу къаублащ. Абыхэм я зы щапхъэщ Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыдигъэкIа фэеплъ бгъэхэIухэр (медалхэр).

  • АДЫГЭБЗЭМ и хьэрфхэм ягъэщIэращIэ а бгъэхэIу дахащэр КъАХ-м и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и лъэIукIэ игъэхьэзыращ «КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм» хэт Тхьэкъуахъуэ Iэуес.
  • Фэеплъ бгъэхэIухэр япэу утыку къыщрахьар Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэрщ. Абы ещIылIа зэхуэсым кърихьэлIа нэхъыжьипщIыр зи гугъу тщIы медалхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
  • Апхуэдэ дыдэу фэеплъ бгъэхэIухэр Тыркум, Израилым, Мэздэгу адыгэхэм я деж къикIауэ «Долинск» турбазэм зыщызыгъэпсэхуа ди лъэпкъэгъухэм иратащ.
  • Дыгъуасэ, шыщхьэуIум и 12-м, КъАХ-м и тхьэмадэм иригъэблэгъащ Урысейм и Художественнэ Академием хэт, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид. Адыгэ щIалэ цIэрыIуэми а тыгъэр хуагъэфэщащ.
  • Иджыпсту КъАХ-м Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу пшыхь егъэхьэзыр. Хасэм и лэжьыгъэм зи IуэхуфIхэмкIэ къыхэувахэм зи гугъу тщIы фэеплъ медалыр тыгъэ хуащIынущ.
  •  ЧЭРИМ Марианнэ.