ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2019-08-14

 • Абхъазыр зыхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1992 гъэмКуржы-Абхъаз зауэм щIидзащ.
 • Пакистан Ислъам Республикэм и щхьэхуиты-ныгъэм и махуэщ. 1947 гъэм Пакистаныр къэрал щхьэхуит хъуащ.
 • 1908 гъэм Фолкстон (Инджылыз) дунейм щыяпэу щрагъэкIуэкIащ цIыхубзхэм я нэхъ дахэр къыхэхыным теухуа конкурс.

 • 1917 гъэм Урысейм и пащтыхь Романов Николайрэ и унагъуэмрэ Тобольск щыпсэуну гъэIэпхъуэным теухуа унафэ къищтауэ щытащ ПIалъэкIэ щыIэ Правительствэм.
 • 1930 гъэм СССР-м къыщащтащ дэтхэнэ и цIыхуми пэщIэдзэ щIэныгъэ Iэмал имыIэу зригъэгъуэтын зэрыхуейм теухуа унафэ.
 • 1932 гъэм Москва Союзхэм я унэм и Колоннэ залым цIыхубэ творчествэмкIэ щекIуэкIа зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм етIуанэ увыпIэр щаубыдащ.
 • 1944 гъэм Владимир, Тюмень областхэр къызэрагъэпэщащ.
 • 2010 гъэм шыщхьэуIум и 14 — 26-хэм Сингапур щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм я I гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Абыхэм хэтащ къэрал 204-м щыщ спортсмен 3531-рэ. УФ-м и командэм медаль 45-рэ къихьри, а зэхьэзэхуэхэм етIуанэ увыпIэр щиубыдауэ щытащ.
 • Инджылызым щыщ тхакIуэ, драматург, усакIуэ, Нобель и саугъэтым и лауреат Голсуорси Джон къызэралъхурэ илъэси 152-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ Дыгъужь Къурмэн къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Тырку Республикэм щылажьэ КАФФЕД зэгухьэныгъэм хэт, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэу щыта Джандемир (Гугъэжь) Джихьан и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • IэпщIэлъапщIэ, УФ-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс усакIуэ, КъШР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я журналист, «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннетэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 — 28-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.