ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тыншщ адыгэхэм уадэджэгуну

2019-05-14

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2. Мейкъуапэ. Адыгейм и республикэ стадион. Накъыгъэм и 11-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Чистяков (Iузэв), Степанищев, Мезенцев (тIури Воронеж щыщщ).
 • «Дружба»: Ковалёв, Черов (Юрченкэ, 82), Хьэгъур, Кирьян, Бровчук (Катаев, 46), Ещенкэ, Iэшэ (Делэкъуэ, 46), Крылов (Мамонов, 69), Къуэн (Щхьэлахъуэ, 87), Къадым, Ахьмэдхъан.
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев, КIэдыкIуей, Мэкъуауэ (Шаваев, 61), Ольмезов, Тебэрды, Хьэшыр (Iэщын, 84), Михайлов (Талабкэ, 90), Дэхъу (Iэпщацэ, 69), Ашу (Гуэнгъэпщ, 63), Мэшыкъуэ.
 • Топхэр дагъэкIащ: Мэшыкъуэм, 5 — пенальтикIэ (0:1). Хьэшырым, 83 (0:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Хьэгъурым, Мэшыкъуэм, Ахьмэдхъаным, Катаевым.
 • Джэгум къыхахуащ: Хьэгъурымрэ Мэшыкъуэмрэ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэт командэхэм ящыщу Мейкъуапэ и «Дружба»-м и закъуэщ 2018 — 2019 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм зэрытемыгъэкIуауэ джэгупIэ губгъуэм къимыкIыжар. Зэгуэрым Налшыкым и «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэу щыта Ешыгу Сэфарбий и нобэрей гъэсэнхэм я къыхуеджэныгъэ нэхъыщхьэр е лIын, е лIэн Iуэху бгъэдыхьэкIэращ икIи зэIущIэ къэс щытокIуэ е къыщыхагъащIэ. Абы къыхэкIыу хьэлэмэтт зэкъуэш республикэхэм я командэ нэхъыщхьэхэм я зи чэзу зэпэщIэтыныгъэм кърикIуэнур.
 • Нэгъабэ жэпуэгъуэм (октябрым) и 13-м Налшык щызэхэта япэ къекIуэкIыгъуэм хыхьэ зэIущIэм 5:1-уэ хэгъэрейхэр зэрыщытекIуам гугъэ уигъэщIырт иджы мейкъуапэдэсхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм я стадионым хуэфэщэн жэуап щратыжыну. АрщхьэкIэ…
 • Хуумыгъэфэщэну джэгум хуабжьу гуащIэу къыщIидзащ. «Спартак-Налшыкым», япэ къекIуэкIыгъуэм щыIам пищэм хуэдэу, къаруушхуэкIэ ебгъэрыкIуэу хуежьащ. Абы хуэмыхьэзыра «Друж-ба»-м и футболистхэр Iэнкун хъуащ икIи я гъуэм пэмыжыжьэу етхуанэ дакъикъэм хабзэр къызэпаудащ. Пенальти! Ар Iэзэу игъэзэщIащ мы гъэм топ куэд дигъэкIыурэ дызыгъэгуфIэ Мэшыкъуэ Ислъам икIи ди командэр псынщIэу япэ иригъэщащ. Арщыдан щыщ щIалэр мы зэхьэзэхуэм ебгъуанэу къыщыхэжаныкIащ икIи етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и гъуащхьауэхэм я зэпеуэм зэкIэ щыещанэщ.
 • Мейкъуапэдэсхэр хуабжьу игъэгубжьащ «Спартак-Налшыкыр» япэ зэрищам. Аращ къызыхэкIар хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэ Хьэгъур Руслан, дакъикъищым къриубыдэу тIэунейрэ дагъуэ къыхуищIу, судьям джэгум къызэрыхихуар.
 • «Дружба»-м и Iуэхур иджы хэплъэгъуэ дыдэ хъуат: я хьэрхуэрэгъухэр япэ зэрищам къищынэмыщIауэ, джэгум и пэщIэдзэм щегъэжьауэ бжыгъэкIэ нэхъ мащIэу «Спартак-Налшыкым» къыпэщIэтын хуейт. Апхуэдэхэм и деж судьяхэр хущIокъу лъэныкъуэхэр къарукIэ зэхуагъэкIуэжыну. Iузэв къикIа Чистяковри абы тетащ — зэIущIэм и 21-нэ, 22-нэ дакъикъэхэм зэкIэлъхьэужьу дагъуэ хуищIри, джэгум къыхихуащ хьэщIэхэм я гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ Мэшыкъуэр. Арати, командэхэр бжыгъэкIэ зэхуэдэ ищIыжащ. АдэкIэ псори зэлъытар абыхэм къагъэлъэгъуэну зэфIэкIрат.
 • Налшыкдэсхэм топ къыхудагъэкIыну хэгъэрейхэр ерыщу хущIэкъуащ. АрщхьэкIэ ди гъуащхьэхъумэхэмрэ гъуащхьэтет Щоджэн Борисрэ къэгъэдзыхэгъуейт. Абыхэм я къалэнхэр фIы дыдэу ягъэзэщIащ. Iуэхум зыри къыщимыкIым, «Дружба»-ри ужьыхыжащ. Джэгум и кIэухым ди щIалэхэм ар Iэзэу къагъэсэбэпащ. ЩIымахуэ кIуам Адыгейм къраша Хьэшыр Алан къызыхэкIахэм яригъэлъэгъуащ и зэфIэкIыр зэрылъагэр икIи къаутIыпщын зэрыхуэмеяр. Абы кIэух бжыгъэр 2:0-м хуигъэкIуащ.
 • Мы текIуэныгъэм и фIыгъэкIэ Мейкъуапэ и «Дружба»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» турнир таблицэм зэгъунэгъу щызэхуэхъуащ. Иджы ахэр етхуанэ, еханэ увыпIэхэм щытщ.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм пашэныгъэр зэрыщиIыгъщ Краснодар и «Урожай»-м щыджэгу ди лъахэгъу Къалмыкъ Амур. Щэбэт кIуам абы и командэр ерагъкIэ Псыхуабэ щытекIуащ. Амур етхуанэ дакъикъэм бжыгъэр къызэIуихат, зэхьэзэхуэм епщыкIубланэу къыщыхэжаныкIри, арщхьэкIэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м ар мыгувэу зэхуэдэ ищIыжащ. Джэгум къыщIагъуа дакъикъэ етхуанэр иухыущ краснодардэсхэм текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьар. Иджы ахэр зэкIэ зэхьэзэхуэм щыпашэщ. АрщхьэкIэ я хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ Песчанокопскэм и «Чайка»-р нэхъ мащIэрэщ зэрыджэгуар икIи ягъэкIуэда очкохэмкIэ япэ къитщ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фы- хуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 3:1, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Урожай» (Краснодар) — 1:2,«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:1,«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0, СКА (Дон Iус Ростов) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 3:0.
 • «Чайка» (Песчанокопскэ) — «Черноморец» (Новороссийск) зэIущIэр щызэхэтар дыгъуэпшыхьщ.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым накъыгъэм и 18-м щекIуэкIынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ иужьрей зэIущIиплIми зи хьэрхуэрэгъухэр (зэхьэзэхуэм щыпашэхэу «Урожай»-ри «Волгарь»ри яхэту) щыхэзыгъэщIа «Динамо-Ставрополь» командэр. КъагъэувыIэфыну пIэрэ ар ди щIалэхэм?
 • Жыласэ Заурбэч.