ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек я пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтащ «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм

2019-04-11

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтщ «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм, «Урысеймрэ Хьэрып дунеймрэ: ди зэхуэдэ къэкIуэнум дытелэжьэным и зэманщ» къыхуеджэныгъэм щIэту Москва щекIуэкIам.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы щыIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ — мэкъумэш хозяйствэмкIэ министр Говоров Сергей, КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, республикэм и промышленнэ, мэкъумэш IуэхущIапIэ пажэхэм я унафэщIхэр, хьэрычэт Iуэхум хэтхэм щыщхэр.
  • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Iэмалхэм, хамэ къэрал щыщхэм экономикэ, щIэныгъэ-егъэджэныгъэ, гуманитарнэ IэнатIэхэм ехъулIэныгъэ яIэу зэрыщадэлажьэм щытепсэлъыхьащ «Кавказ Ищхъэрэм инвестицэ и лъэныкъуэкIэ щыIэ лъабжьэхэр» зыфIаща сессием. Абы къыщаIэтащ КъуэкIыпIэ Гъунэгъум туризм, логистикэ, мэкъумэш хозяйствэ, ухуэныгъэ, гъэсыныпхъэ-энергетикэ, промышленность, финанс IуэхухэмкIэ хуаIэ сату-экономикэ пыщIэныгъэхэр нэхъри гъэбыдэным пыщIа Iуэхухэр. Къэралым бизнес IэнатIэм зыщIигъэкъуэнымкIэ щыIэ шэсыпIэхэм, инвестицэ проектхэр гъэзэщIэным хуэунэтIауэ къэбгъэсэбэп хъуну IэмалыфIхэм, мыхьэнэшхуэ зиIэ, лъэныкъуитIми я фейдэ зыхэлъ нэгъуэщI унэтIыныгъэхэми щыхэплъащ зэIущIэм.
  • Зэпсэлъэныгъэхэм хэтащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, къэралым и министерствэхэмрэ хьэрып къэралхэм я сату-промышленнэ палатэхэмрэ, Iуэху зэдэщIэным пыщIа Урысей-Ливан советым я лIыкIуэхэр.
  • А махуэ дыдэм УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэр я щIэгъэкъуэну къызэIуахащ «Кавказ унэ» зыфIаща, илъэс хъурейм зыщыбгъэпсэху хъу «Iуащхьэмахуэ», «Архъыз», «Ведучи» комплексхэм я Iэмалхэм хамэ къэрал къикIахэм щыгъуазэ щащIа экспозицэр.
  • Мы зэманым Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ хьэрып къэралхэмрэ зэдэлэжьынымкIэ Iэмал нэхъыбэр здэщыIэр турист, рекреацэ IэнатIэхэрщ, цIыхухэм зыщагъэпсэху икIи зыщагъэхъуж IуэхущIапIэхэм, АПК-м зегъэужьынырщ, мэкъумэш продукцэхэр, сырьехэр яхуегъэшэнырщ.
  • «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэр гъатхэпэм и 8 — 10-хэм иджы япэу щекIуэкIауэ аращ Москва и «Манеж» выставкэ зал нэхъыщхьэм икIи абы кърихьэлIащ Урысейм и щIыналъэ 85-м, хьэрып къэрал 22-м я лIыкIуэхэр, абыхэм Сауд Хьэрыпым, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм, Алжирым, Мысырым, Тунисым, нэгъуэщIхэми къикIахэр яхэту.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.