ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щэм  яхуэфэщэн  пщIэ  къэзылэжьа

2018-12-08

  • Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм  и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
  • Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, къэралыр зэрыгушхуэ дирижёр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъэгъазэм и 10-м илъэс 80 ирокъу.

  • Санкт-Петербург Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ и къэрал филармонием и художественнэ унафэщI, Санкт-Петербург и академическэ симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъаным бгъэдэлъ зэчийм, и Iэзагъэм я фIыгъэкIэ макъамэ гъуазджэм зригъэужьын хузэфIэкIащ.
  • ГъащIэр зыгъэдахэ, гъурыгъу-гурыщIэхэр къэзытIэщI, узыгъэгупсысэ макъамэ нэсыр цIыхухэм я деж нэзыхьэсыфыр, ар зыхезыгъэщIэфыр Юрий хуэдэ зырызщ. Иджыпсту къэралым, гъуазджэм и дунейм Темыркъаным щиубыд увыпIэр къэплъытэмэ, жыпIэ хъунущ абы щэм яхуэфэщэн пщIэ къилэжьауэ.
  • Ди гуапэу дохъуэхъу адыгэлI щыпкъэм, и зэфIэкI мыкIуэщIу, цIыхубэм къыхуаIэ лъагъуныгъэм езым и къарум хигъахъуэу илъэс куэдкIэ лэжьэну, узыншэу псэуну!
  • Щомахуэ Залинэ.