ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Вэрокъуэм и зи чэзу дамыгъэ

2015-12-19

  •  
  • «Гъуазджэмрэ щIэныгъэмрэ я лIыхъусэжь» дамыгъэ лъапIэр «Налшык» ОРТК-м и унафэщI, ди республикэм и Кинематографистхэм я союзым и тхьэмадэ Вэрокъуэ Владимир естественнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием къызэрыхуигъэфэщам теухуа хъыбар гуапэр Москва къикIащ. Ар академием и дамыгъэ нэхъ лъагэхэм ящыщщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ящыщу апхуэдэ дамыгъэ япэу зратар зи юбилейр мыгувэу зыгъэлъэпIэну Вэрокъуэ Владимирщ.