ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъым хуэпщIэращ мыхьэнэ зиIэр

2013-12-31

 • ЗэфIэкI зыбгъэдэлъ, гу къабзэ зиIэ, лъэпкъым IуэхуфI хуэ­зылэжь цIыху куэд къыдогъэблагъэ ди хьэщIэщым. Апхуэдэщ КъБР-м ХъыбарегъащIэ IуэхущIа­пIэ­хэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и IэщIа­гъэлI Къарэ Ратмир.
 •  
 • Къарэ Ратмиррэ Японием щыщ Осакэ къалэм дэт уни-верситетым щеджэ Хэвон Юнрэ сакурэхэм я аллеем деж.

  ЩIалэм и лэжьыгъэр     нэ­хъыбэу зыхуэунэ­тIар     КъБР-м и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зегъэужьынырщ, абыхэм я лэжьыгъэр егъэфIэкIуэнырщ. Махуэ къэс  зыпэрыт лэжьыгъэм къи­щынэмыщIауэ, Ратмир къалэн зыщищIыжауэ нэ­гъуэщI зы IуэхуфIи зэрехьэ — ар зи мурадкIи, лэжьыгъэкIи, фIэщыгъэкIи зэкIуж «Гу къабзэхэр» жылагъуэ зэгу­хьэныгъэрщ. 

 • Зэгухьэныгъэр къызэрыунэхуаращ, абы и лъабжьэр зыгъэтIылъаращ япэу дызыщIэупщIари.
 • — НобэкIэ сыщылажьэ министерствэм сыкъэкIуэн и пэ къихуэу, «Гу къабзэхэр» зэгу­хьэныгъэм илъэсиплIкIэ сыщыIащ. 2005 гъэм жэпуэ­гъуэм и 13-м къэхъуа гузэвэ­гъуэхэм яужь щIалэгъуалэм садэлэжьэну мурад сщIащ, абыхэм я гупсысэр унэтIынымкIэ, чэнджэщэгъу ягъуэтынымкIэ сэбэп хъун си гугъэу жылагъуэ зэгухьэныгъэр къызэдгъэпэщащ. А зэман мащIэм къриубыдэу лэжьыгъэ куэд зэфIигъэкIащ зэгухьэныгъэм, псом хуэмыдэу социальнэ рекламэхэм хуэунэтIауэ. Терроризмэр, щIэпхъаджагъэр щымыгъэIэным, афияным ебэныным, лъэпкъ хабзэм, зэныбжьэ­гъугъэм зегъэубгъуным, адэ-анэм я нэIэ щIэмыту къэнахэм, сабий зеиншэхэм ­гулъытэ яхуэщIыным хуэ­гъэзауэ лэжьыгъэ мымащIэ зэфIэдгъэкIащ. Школхэм дыкIуэурэ экстремизмэмрэ терроризмэмрэ зыщадзеиным теухуауэ ныбжьы­щIэхэм допсалъэ. Ди гупым хэт Iэзубэч Мурат, цIыхухъу зыщхьэщымытыж  Лашын­къей дэс уна­гъуэ гуэрым я унэр ущыпсэуну къемызэ­гъыжу кхъахэ зэрыхъуар ­илъэгъуати, жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэт щIалэхэр зэ­хуишэс-     ри, унагъуэм унэщIэ ­хуау­­хуащ. Къыхэгъэщып­хъэщ пхъащхьэ, чырбыш, ухуэныгъэм ирахьэлIэ нэ­гъуэщIхэри къыдатурэ хьэрычэтыщIэхэр къызэрыддэIэпыкъуар.
 • Ди зэгухьэныгъэм, пэжыр жысIэнщи, куэд къыхохьэ-хокIыж. НобэкIэ зэгухьэны­гъэм и тхьэмадэр Тэмазэ Къантемырщ.
 • — IуэхуфI ищIэну гура-         щэ зиIэ ныбжьыщIэр дауэ         фи гупым къыхыхьа зэры­хъунур?
 • — Ди Интернет сайтымрэ телефонхэмрэ дэтхэнэми къи­гъуэтыфынущи, абыхэмкIэ зыкъытпащIэрэ я мурадхэм дыщагъэгъуазэмэ, гулъытэншэу зыри къэдгъэнэнукъым. Пэжщ, ди зэгухьэныгъэр ­иджыри лъэ быдэкIэ увауэ щыт­къым, ауэ тхузэфIэкI мащIэ­ри хуэныкъуэм зэры­лъэдгъэIэсыным дыху­щIо­къу.
 • Къал­мыкъ Юрэ къызэралъхурэ дызыхуэкIуэ гъэм и щIы­шылэм и 1-м илъэс 80 ирокъури, абы ипкъ иткIэ Iуэху куэд къэтIэтыну ди мурадщ. Абы ирихьэ­лIэу медалхэр къыдэдгъэкIри, лъэпкъ Iуэху зезыхьэ, адыгэм и цIэр фIыкIэ зы­гъэIу, щэнхабзэм хэлъхьэны­гъэ хуэзыщI, Къалмыкъ Юрэ и Iуэхум пызыщэхэм еттащ.
 • «Гу къабзэхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэфIигъэкIа Iуэху щхьэпэхэм ящыщщ Куба къуажэ стадион зэ­рыщау­хуар, «Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищ­хъэрэмрэ я зэныбжьэгъугъэм и аллее» акцэр зэрырагъэ­кIуэкIар, Беслъэн щы­хэ­кIуэда  сабийхэм я жыг зырыз (жыг 333-рэ) а къалэм зэры­щыдгъэтIысар.  Ди мурадым елъытауэ, зэфIэд­гъэкIар мащIэщ. Ауэ дэ  тщIэ псапэ Iуэхухэм ­щI­а­­лэ­­­гъуалэр Iэ­мал зэри­IэкIэ къыхыдошэ, фIы щIэ­ным зэрыдедгъэхьэхыным дыху­щIокъу. Дэ Налшык дэт курыт еджапIэхэмрэ языны­къуэ колледжхэмрэ да­пы­щIауэ долажьэ.
 • КъэфIэт Iуэхухэр гъащIэм хэпща хъунымкIэ хэт зы­къыфщIигъакъуэ-         рэ?
 • — Зызыхуэдгъэзауэ дыкъэзы­гъэщIэхъуа щIагъуэ щыIэ­къым. Къалэ администрацэми, министерствэхэми, нэ­гъуэщI къэрал къулыкъу­щIа­пIэхэми, цIыху къызэ­ры­гуэкI­хэми, хьэрычэ­ты­щIэ­хэ­ми, Iэ­мал зэриIэкIэ, зы­къы­т­щIа­гъа­къуэ. Псапэ зы­щIэнум зэ­ран къыхуэхъуфын щыIэ­къым.
 • Псапэмрэ гуапэмрэ гъуни нэзи зэрамыIэр фIыуэ къыз­гуроIуэри, дяпэкIэ фи Iуэхут­хьэбзэ дахэхэр зыхуэунэ­тIауэ щытынум дыщывгъэ­гъуэзамэ ди гуапэт.
 • —  Къалмыкъ Юрэ къызэралъхурэ илъэс 80 зэрыри­къурщ ди мурадхэм я нэ­хъыбэр зыхуэунэтIар. Абы и цIэр иридгъэлъэпIэну и гъащIэм теухуа кинофильм тетхыну ди мурадщ. Абы къищы­нэ­мы­щIауэ, школхэм шахмат джэгупIэ зыбжанэ къыщы­зэIутхынущ. Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ къэблагъэ 2014 гъэм и накъыгъэ мазэм илъэси 150-рэ ирикъунущи, абы ири­хьэлIэу Iэщышхуэ­хэр ду­кIыну, жьэрымэ дгуэшыну ди мурадщ.
 • Нэхъыбэу щIалэгъуалэм фадэлажьэу зэрыщытым къыхэкIыу, илъэсыщIэ дызытехьэм ди ныбжьыщIэхэм сыт хуэдэ псалъэкIэ захуэбгъэзэнт.
 • — Махуэ къэс щIэ гуэр къыщежьэ гъащIэм ухэзэгъэн папщIэ, куэд пщIэн, уеджэн, нэхъуеиншэу щIэныгъэ зэбгъэгъуэтын хуейщ. Зи Iуэху­щIафэхэмрэ зэфIэкI­хэм­рэ ди гум нуру къина Къэжэр Альберт и псалъэкIэ жыс­Iэнщи, «УздэщыIэракъым, лъэп­къым хуэпщIэращ мы­хьэ­нэ зиIэр». А псалъэхэр я гъуазэу ди щIэблэр псэуну къыхуез­джэнт.
 •  
 • Епсэлъар
 • Щомахуэ Залинэщ.