ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я мылъку халъхьэ

2013-12-31

  •   Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВОС) и Тэрч район къудамэм зи нэм имылъагъухэм за­щIэгъэ­къуэным теухуа псапащIэ Iуэху иригъэ­кIуэкIащ. Ерыскъыгъуэ ягъэхьэзырахэр къуажэ Iэтащхьэхэм трагуашэри, абыхэм зыхуэфащэхэм Iэрагъэ­хьэ­жащ.
  •  ПсапащIэ Iуэхум я мылъку халъхьащ республикэм и предприятэ нэхъ инхэм я унафэщIхэу ЛIэужь Адэлбий, Шыдыгъу Залым, Къудалы Мухьэмэд сымэ. Ягуэшахэм халъхьащ хьэлвэ IупщIэхэр, горох консервхэр, помидор, нащэ гъэфIэIуахэр.
  •  — ЦIы­хуи 150-м да­лъэ­Iэсащ, псори зэхэту 260-рэ мы Iуэхум къызэщIедгъэубыдэну ди мурадщ, — жиIащ ВОС-м и щIыпIэ къудамэм и унафэщI Бжьыней Арсен.
  •  КIуантIэ Замирэ.