ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГъащIэр дощIэращIэ

2013-09-17

  •  
  • Бахъсэн къалэм дэт щIалэ­гъуа­лэ центрым иджыблагъэ ща­гъэ­­лъэ­пIащ Дахагъэм и дунейпсо ма­хуэр. Хъыджэбзхэм ирагъэлъэ­гъуащ напэхэмрэ щхьэцымрэ зэры­кIэ­лъыплъ щIыкIэр, сэхусэплъ екIуу зэрызыхалъхьэнумрэ унэм щIэсу нэкIум зэ­релIэлIэфынумрэ и щэхухэми ха­гъэгъуэзащ.
  •  
  • «Галактика» ЩIалэгъуалэ центрым узыншагъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа и къудамэм и унафэщI Гугу Мадинэ зэIущIэм хэтхэм за­щы­хуигъазэм къыхигъэщащ ижь-ижьыж лъандэрэ ди бзылъхугъэхэм нэхърэ нэхъ дахэ щымыIэу къы­зэ­ры­­гъуэгурыкIуэр. Дахагъэр къыб­­­далъхуауэ пхэлъми, зыкIэ­лъыплъыжын зэрыхуейр, абы папщIэ уи щIыIа­лъэм дэлъ пхъэщхьэмыщхьэхэри зэрысэбэпышхуэр яжриIащ. Апхуэ­дэуи мыхьэнэшхуэ иIэщ зэрызыбгъэпсэхум, уи узыншагъэм зэран хуэхъу хьэл мыхъумыщIэхэр зыхэнын, жьы къабзэм ухэту нэхъыбэрэ къэкIухьын, и зэманым ужеин зэры­хуейм.
  •  
  • Зэхыхьэм ипкъ иткIэ ира­гъэ­кIуэ­кIащ «Удахэну фIыщ!» зыфIаща Iуэхури. Уи теплъэр зэребгъэфIэ­кIуэну, дахагъэм узэрыкIэлъып­лъыну щIыкIэхэр зытет тхылъым­пIэ­хэмрэ тхылъ цIыкIухэмрэ уэрамым цIыхухэм щыхуагуэшащ. Бзылъхугъэхэм ящыщ куэдым жаIащ апхуэдэ махуэшхуэ щыIэу зэрамыщIар, дахагъэм хухэха Iуэху­­хэр зэрагуапэр. Щхьэц щы­щIащэ, бзылъхугъэхэм зыщагъэдахэ салон щIагъуэу къуажэм зэры­дэмытыр я жагъуэ зэрыхъур жаIащ дыгулыбгъуейдэсхэм. Апхуэдэ Iуэху­щIапIэр сэбэпышхуэ хъунут цIыхубзхэр зыкIэлъыплъыжынымкIэ, я гукъыдэжми хуэщхьэпэнущ.
  •  ЛОКЪУЭ Дисэ.
  •