ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр ягъэлъапIэ

2013-09-03

 • Къанокъуэ Арсен: ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр ди цIыхухэрщ
 • ГуфIэгъуитI — КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ республикэм и къалащхьэм и махуэмрэ — фокIадэм и 1-м республикэм исхэм ягъэлъэ­пIащ.
 • Махуэшхуэм ехьэлIауэ ира­гъэ­кIуэкIыну дауэдапщэхэм «ЩIы­­хьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым деж щыщIидзащ. Ди хуитыныгъэм зи псэр щIэзытахэм я фэеплъыр ягъэлъэпIэну, мемориалым удз гъэгъахэр тралъхьэну къэкIуат КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен, КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я Уна­фэщI­хэу Чеченов Ануаррэ Хьэсанэ Русланрэ, ветеранхэр, шко­ла­кIуэ цIыкIухэр, нэ­гъуэщI­хэри.
 • Налшык и ветеранхэм я Советым и унафэщI Абдуллаев Мустэфа къызэхуэсахэм захуигъазэу жиIащ ди республикэм и къэралыгъуэр зыухуахэм пщIэ яхуэт­щIыныр ди къалэну зэрыщытыр. Псом хуэмыдэу щIэблэм ищIа­пхъэщ текIуэ­ны­гъэм уасэшхуэ зэрыщIатар, абы къыхэкIыуи мамырыгъэм хущIэ­къуу псэун ­хуейщ.
 • Дунейм ехыжахэм зы дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуа иужь, удз гъэгъахэр фэеплъ сыным тралъхьэ­ри, «ИгъащIэкIэ Урысейм ды­­щIы­гъущ» утым ит фэеплъымкIэ яунэтIащ.
 • — Си гум къыбгъэдэкIыу дэтхэнэ зыми сынывохъуэхъу махуэш­хуэ­хэм­кIэ. узыншагъэ, гуры­фIы­гъуэ, ехъулIэныгъэ фиIэу фыпсэуну си гуа­пэщ, — захуигъэзащ КъБР-м и Iэта­щхьэм утым къащыпэплъэхэм. — Лъэпощхьэпо гуэрхэр щыIэми, дэ зэман дахэм, дуней зызыужьам дыщопсэу. Ди республикэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэр ди цIыху­хэрщ. Дзыхь къытхуащIу унафэщIу дыхэзыха жылагъуэр дымы­гъэ­щIэхъун папщIэ, ди къару илъ къэдгъэнэнукъым, я псэу­кIэр нэ­хъыфI зэрытщIыным, лъэны­къуэ куэдкIэ ди республикэм зэры­зед­­гъэу­жьыным дыхущIэкъунущ. Ды­щIэращIэу, де­фIа­кIуэу, ехъу­лIэ­­ныгъэр ди бэу илъэс куэдкIэ ды­п­сэуну сохъуа­хъуэ.
 • Тхыдэм пщIэшхуэ зэрыхуа­щIым и щыхьэту, КъБР-м и Iэтащхьэм, Парламентым, Правительствэм хэтхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм Уры­сеймрэ Къэбэрдеймрэ зэзыпха Темрыкъуэ Идар ипхъу Гуащэнэ и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъ­хьащ.
 • Щомахуэ Залинэ.
 •  
 • Бахъсэн къалэр илъэсипщI ирокъу
 • Республикэм и Iэта­щхьэр Бахъсэн къалэм щыIащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэмрэ Бахъсэн къалэр илъэ­сипщI зэрырикъумрэ ща­гъэлъа­пIэм ири­хьэ­лIэу.
 • ЗыгъэпсэхупIэ гуэлым и Iуфэм къе­кIуэ­кIыу лъэпкъ зэмылIэу­жьы­гъуэхэм я уней лъа­псэхэр къыщрагъэу­вэ­кIат. Абы хэтт Бахъсэн къалэмрэ Дыгулыб­гъуей къуажэмрэ щыщ лъэпкъ 30-м нэблагъэм я лIы­кIуэхэр. Дэтхэнэ лъапсэми хьэщIэхэр ­гуапэу щрагъэблагъэрти, гуфIэ­гъуэ Iэнэ къыхуащтэрт, нэхъыжьхэм лъэпкъхэм я къе­кIуэ­кIыкIар къа­Iуэ­тэ-­­ жырт.
 • Къанокъуэ Арсен яхы­хьащ Хэжьхэ, Къардэнхэ, Хьэщпакъхэ, Къуэдзо­къуэхэ, Ташухэ, Хьэжырокъуэхэ. Ар ирихьэ­лIащ лъапсэхэм ящыщ зым щра­гъэкIуэкI унэишэми икIи унэгъащIэхэм ехъуэ­хъуащ гуфIэгъуэрэ насыпрэ щы­мыщIэну. Дэтхэнэ лъапсэми хьэ­щIэ лъапIэм лъэпкъхэм я нэхъыжьхэр къыщы­Iу­щIащ махъсымэ фалъэхэр яIыгъыу. Махуэшхуэ Iэнэ­хэм пэрысахэр хъуэ­хъуащ къыщалъхуа республикэмрэ абы и цIыху­хэмрэ зэпымыууэ ефIэ­кIуэну. Къанокъуэ Арсен хэхауэ жиIащ щIэблэр гъэсэнымкIэ унагъуэм мы­хьэнэшхуэ зэриIэр. «Уна­гъуэр быдэмэ, лъэпкъри быдэщ, апхуэдэу щы­щыт­кIэ, республикэри ефIэ­кIуэ­нущ. Псоми сынывохъуэхъу мамырыгъэрэ ефIэ­кIуэ­ны­гъэ­рэ фиIэну», — жи­Iащ республикэм и Iэта­щхьэм.
 • АЛОКЪУЭ Аринэ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэм спорт IуэхущIапIэщIэхэр къызэIуех
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралы­гъуэм и махуэр гъэлъэ­пIэ­ным хиубыдэу Дзэлыкъуэ районым щыIащ республикэм и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен. Ар хэтащ Сэрмакъ къуажэм да­щIыхьа, узыншагъэр щра­гъэфIакIуэ физкультурэ комплексымрэ Зольскэ, Псынэдахэ къуа­жэхэм я зэхуакум  щащIа футбол джэгу­пIэм­рэ къызэIу­хы­ным.
 • ЕкIуу гъэщIэрэщIа физкультурэ комплексым деж республикэм и унафэщIым къыщыIущIащ сэрмакъдэсхэр, абы къедза къуажэхэм къи­кIа гупхэр. Къанокъуэ Арсен абыхэм псалъэ гуа­пэ­хэмкIэ захуигъэзащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэралыгъуэм и махуэмкIэ, республикэм и къалащхьэ Налшык и махуэмкIэ, ЩIэны­гъэ­хэм я махуэмкIэ ехъуэхъуащ. ИужькIэ хьэщIэм спорт комплексыщIэр къызэхи­кIухьащ. Мы ухуэныгъэр 2012 гъэм ирагъэжьауэ щы­тащ, республикэм и инвестицэ программэ пыухыкIам ­хиубыдэу. Абы трагъэкIуэда ахъшэр федеральнэ бюджетым къиутIыпщащ, 2011 гъэм КъБР-м и спортсменхэр «Кавказ джэгухэр» фестивалым зэрыщытекIуам папщIэ хухаха грантым щыщу. Псори зэхэту мы лэжьыгъэм трагъэкIуэда сом мелуан  13-м КъБР-м и республикэ бюджетми сом мелуани 5-м щIигъу хилъ­хьащ.
 • Дзэлыкъуэ районым и щIы­налъэ администрацэм и Iэта­щхьэ Шэт МэчрэIил Къано­къуэ Арсен фIыщIэ къыхуи­щIащ мы щIыналъэм и нэIэ зэ­рытригъэтым папщIэ. КъБР-м и Iэтащхьэми абы и жэуапу къыхигъэщхьэху­кIащ «ди республикэм и мыза­къуэу, къэрал псом зи цIэр щызыгъэIуфыну щIа-­ лэ лъэрызехьэхэр мы IуэхущIапIэм щагъэсэн зэры­хуейр».
 • АдэкIэ я зэфIэкIыр хьэщIэ­хэм ирагъэлъэгъуащ къуажэм и бэнакIуэ, гимнаст ныбжьыщIэхэу зэхьэзэхуэ зыбжанэм къыщыхэжаны­кIа­хэм.
 • ХьэщIэхэм темыпыIэжу къащыпэплъэрт Псынэдахэ къуажэми. Абы футбол джэгупIэр къыщызэIуихри, Къанокъуэ Арсен зэхуэсахэм захуигъэзащ: «Дэтхэнэ зы махуэшхуэми дэ дыхуегъаплъэ ди гъащIэм зэхъуэкIы­ны­гъэфIхэр къыщыхъуным, зы­гуэр­ къытхэ­хъуэным. Мы стадионыр цIыху­хэр псом нэхърэ нэхъ зыщIэхъуэпсахэм ящымы­щын­кIэ хъунщ. Ауэ республикэм и дэтхэнэ зы жыла­гъуэми спортым зы­хуэгъэ­сэ­ным­кIэ Iэмалхэр щыIэмэ, щэн­хабзэм и Iуэху­щIапIэхэр щылажьэмэ, ари Iейкъым. ИкIи апхуэдэхэм къахэхъуэн папщIэ дэ тхузэ­фIэкI къэдгъэнэну­къым».
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
 •  
 • Махуэшхуэ репортаж
 • Нарт щIыналъэу Къэбэрдей-Балъкъэр!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэс 92-рэ зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ республикэм. ФокIадэм и 1-р уэлбанэу щытами, къалащхьэм и уэрамхэр цIы­хуншэ хъуакъым, пшыхьхэм, гъэлъэгъуэныгъэхэм, зэхыхьэ хьэлэмэтхэм жы­джэру ахэр хэтащ.
 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэми а махуэм нэхъ щIэщыгъуэу уIуплъэрт. Бжьы­хьэ щIыIэтыIэр дунейми щIыуэпсми тегуплIэну хэтми, щхъуантIагъэхэр абы ерыщу зэрыпэщIэтым гу лъыботэ. УэтIпсытIми, къуалэбзухэм я уэрэдыр къраш, удз гъэгъахэми иджыри я дахэгъуэщ. Сыхэтщ сэри а дахагъэ псом. ХьэтIохъущо­къуэм и жыг хадэм и лъа­гъуэ нэхъыщхьэм срокIуэ, «Чайный домик» шхапIэм и гупэм щекIуэкIыну зэхыхьэм сеплъыну. Сыздынэсам, сабийхэр ягъэгушхуэ, ягъэ­джэгу псысэ гуащэм, хьэндырабгъуэм, нэгъуэщI таурыхъ лIыхъужьхэм. Нэжэгужэщ езы цIыкIухэри — къофэ, уэрэд жаIэ. КIэщIу жыпIэмэ, цIыкIуми инми я IутIыжщ.
 • Лъагъуэм и лъэныкъуитIым­кIи щагъэуващ чэтэн пщыIэ зэщхьхэр. Зы лъэныкъуэмкIэ нэм илъагъур удз гъэгъахэрщ. Еплъ, зы­гуэр уигу ирихьамэ — къэ­щэху. «Горзеленхоз»-м утыку кърихьащ псей, уэздыгъей жыгыщIэ лIэу­жьыгъуэхэри пэш къэкIыгъэ дахэхэри — бальзамин, аравие кофе, седум, аукуба фIэщыгъэ гъэ­щIэгъуэнхэр зиIэхэр, нэ­гъуэщI­­хэри. «Джулия» тыкуэ­ным игъэлъагъуэхэр жьыми щIэми сыт щыгъуи тфIэфI розэ удз гъэгъахэрщ. Къыхэзгъэщынщи, «Джулия»-р зыгъэлажьэхэм ящыщ Подгурская Кристинэ махуэш­хуэмкIэ со­хъуэхъу, абы теухуауэ зы­гуэр къыджиIэну солъэIу. «Ди гурыфIыгъуэр дыкъэзыухъуреихь щхъуантIагъэрщ, хьэуа къабзэкIэ дызэрыба­уэрщ. Дропагэ ди лъахэм. Украинэм щыщ ди Iыхьлыхэр къыщытхуеблагъэкIэ: «Фи хьэ­уам урибауэ тщIэркъыми, уефэ хъунущ», — жаIэ абыхэм тIэкIуи гушыIэу… Сэ Германием сы­щы­Iащ, хуэдэ щымыIэу жы­хуаIэ я жыг хадэри зэзгъэ­лъэ­гъуащ. Ауэ си лъахэм, абы и щхъуантIагъэм, ди жыг хадэм ар сэ пэсщIыну­къым. ФIыуэ солъагъу си щIы­налъэр, Налшык сыбгынэу нэ­гъуэщI щIыпIэ сыщы­псэуфыну­къым. Ди цIыхухэм со­хъуэхъу республикэм и Къэ­ра­лыгъуэм и махуэмкIэ, я узыншагъэр мыкIуэщIыну си гуапэщ, адрей дахагъэ псори диIэщ».
 • НэгъуэщI лъэныкъуэмкIэ къыщыт чэтэн пщыIэхэм щагъэлъагъуэ гъуазджэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьакIуэхэм, сабий Iэп­­щIэлъапщIэхэм я IэрыкIхэр.
 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр зыпщэфI шхапIэхэм я фестиваль-зэхьэзэхуэри мыбдежрат здэщыIэр. «Сэлам», «Къуанч», «СулътIан» шхапIэ­хэм, «Кунаки» шхапIэ-музейм ерыскъы берычэт къаIэтащ, уеблэмэ абдеж дыдэ былымылыр щагъэват, хъыршынхэр щащIат, нэгъуэщI лъэпкъ шхыныгъуэ куэди щапщэфIат. «Мы щIыналъэ дахэми абы щыпсэу цIыху гуапэхэми гурэ псэкIэ пэгъунэгъу сахуэхъуащ, — жеIэ «Кунаки» шхапIэ-музейр къызэзыгъэпэща шэшэн щIалэ Успанов Юни. — Налшык и те­лъы­джагъым зыщызгъэн­щIыр­­къым. Ди шхапIэр къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щолажьэ, иджы Налшыки къыщызэIудох. Шха­­пIэм Кавказым щыпсэу ­лъэпкъ­хэм я ерыскъыгъуэхэр щапщэфI. Ди хьэщIэхэм Iэмал яIэщ Кавказ лъэпкъхэм я тхыдэм, щэнхабзэм зыщагъэгъуэзэну. Сыхуейщ лъэпкъхэр дызэ­къуэту, нобэ дгъэлъапIэ махуэхэм хуэдэхэм дызэри­гъэубыду мамыру дызэдэпсэуну. Ди адэжьхэм «Кунаки» жаIэу, лъэпкъхэм я зэныб­жьэгъугъэр къызэра­гъэ­лъэгъуа псалъэм и мы­хьэнэр ди нобэм щытепщэ хъужыну игъуэщ. Псоми сохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэралыгъуэм и махуэмкIэ».
 • Налшык щекIуэкI гуфIэ­гъуэ­хэм щыпащащ Абхъазым и утым. Республикэм и районхэмрэ къалэхэмрэ, лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я лIыкIуэхэр къызрихьэлIа IуэрыIуатэ-этнографие зэхыхьэшхуэр щIэщыгъуэ дыдэ хъуат. Утыкум къихьа щIа­лэгъуалэм я уэрэдхэр хуа­гъэпсат пшыналъэр зи бэ, фIыуэ ялъагъу я щIыналъэм.
 • ПщыхьэщхьэхуэкIуэу ЗэгурыIуэныгъэм и утым къыщызэIуахащ эстрадэм и артист цIэрыIуэхэр зыхэта «Си республикэ, си Урысей» концертыр. Сыхьэтихым щIэзыдзэн хуея пшыхьыр и зэманым къызэIуамыхами, уэшхыр къежэхми, налшыкдэсхэр концертым и кIэм нэс едэIуащ. «Кабардинка», «Балкария», «Тэрч къэзакъхэр», «Каллистэ» къэфакIуэ гупхэм, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ­хэм утыкур ягъэбжьыфIащ. Псоми яфIэщIэщыгъуащ Москва къикIа «Премьер-министр» уэрэджыIакIуэ гупыр. Дакъикъэ 30-м щIигъукIэ утыкум ита артистхэр цIыхухэм ягу ирихьащ. Махуэшхуэр хьэрэкIытIэ зэщIэлы­дэхэм­кIэ зэхуащIыжащ.
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.
 •  
 • Мывэхэмрэ псыхэмрэ, къуршхэмрэ бзухэмрэ
 • Махуэ къэс дызэплъ — ауэ дымылъагъу, щIэх-щIэхыурэ дызы­блэкI — арщхьэкIэ гу зылъыдмытэ куэдым иужькIэ тфIэщIэщы­гъуэу дыщоплъыж сурэтыщIхэм я IэрыкIхэм, сурэттеххэм я Iэда­къэ­щIэкIхэм. Апхуэдэ лэжьыгъэ­хэм я гъэлъэгъуэныгъэ шыщхьэу­Iум и 31-м КъБР-м и Лъэпкъ музеймрэ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музеймрэ къыщызэIуахащ, республикэм и Къэралыгъуэм и махуэр гъэ­лъэпIэным ирихьэлIэу.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и художникхэм «Бжьыхьэ-2013» зыфIаща сурэтгъэлъагъуэм щыболъагъу УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ТхьэкIу­машэ Михаил и IэдакъэщIэкIхэр — Кулиев Къайсын, Нэгумэ Шорэ, Щауэжь Владимир сымэ я фэеплъхэм я эскизхэр. Гъэ­лъэгъуэ­ныгъэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкIыу гу зылъыптэр сурэтыщIхэм нэхъапэIуэхэм ятха я Iэдакъэ­щIэкIхэри мыгъэрей я лэжьыгъэхэри утыку къызэрыра­хьарщ. Абы гъуазджэм дихьэххэм Iэмал ярет ди художникхэр илъэ­си 5 — 10 хуэ­дэ и пэкIэ зэлэжьахэмрэ нобэ нэхъ зытрагъащIэмрэ кIэлъыплъыну, я зэфIэкIыр зэрагъэпщэну.
 • ГъащIэм и Iыхьэ зыбжанэ къы­зэ­щIиубыдэу, сурэт хьэлэмэт 1995 гъэм ищIауэ щытащ Марченкэ Владимир. ЩIалэгъуэри бали­гъыпIэри щызэхэухуэна, цIыху гурыщIи щызыхэпщIэ сурэтыр нобэм пэгъунэгъу дыдэщ. Алэрыбгъу зыщI, зи ныбжь хэ­кIуэта цIыхубзитIым я сурэтым (Теппеев Хъызыр 2001 гъэм ищIа и лэжьы­гъэщ) къыщыгъэсэбэпар хуэ­фIы­цIафэми, хуабагъ хэлъщ. Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэм шыр зэригъэлъа­пIэр, абы IэкIуэлъа­кIуэу тесыным щIалэ цIыкIур жьыуэ хуа­гъасэу нэ­хъапэIуэхэм зэрыщытар къыхощ УФ-м и цIыхубэ сурэ­тыщI Пащты Герман и лэжьыгъэхэм.
 • ГъащIэм зэреплъыр я Iэдакъэ­щIэкIхэм къыщагъэлъэ­гъуащ Аккизовэ Имарэ («Домино-1», «Домино-2»), Абей Iэсият («Весна», «Птица мира»), Ахматов Лиуан («Полет») сымэ. ПщыхьэщIэ Хьэсэн мы гъэм ищIащ дызэрыгу­шхуэ ди нэ­хъыжьыфI Ефэнды Джылахъстэн и сурэтыр.
 • КIыщ Мухьэдин, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, УФ-м щIыхь зиIэ и художник: — Уригушхуэ хъунущ зэчий зыбгъэдэлъ сурэ­тыщI нэхъыжьыфIхэри щIалэ­гъуа­ли дызэриIэм. Художникым и лэжьы­гъэр къехъулIэныр, нэ­хъы­бэжым тегушхуэныр куэдкIэ елъытащ и IэдакъэщIэкIыр цIыхухэм къазэрыщыхъум. СызэригугъэмкIэ, ди республикэр къулейщ гъуазджэм дихьэххэмкIи. Ари мыхьэнэшхуэ зиIэщ.
 • Пащты Герман, УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI: — Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэтыщIхэр я зэфIэкI­кIэ псоми сыт щыгъуи къахощ. Республикэм гъуазджэм зэрызыщиужьа щIыкIэр художникхэм я лэжьыгъэм къызэригъэлъагъуэм тепщIыхьмэ, абыхэм жэуаплыныгъэшхуэ я пщэ къыдохуэ. А лэжьыгъэ мытыншыр къазэрехъу­лIэр щынаIуэу къысщохъу мы гъэ­лъэгъуэныгъэм.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ибгхэр, къуршхэр, псыхэр, къэкIыгъэхэр — ахэрщ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм (Налшык) «Свой стиль» клубым хэт сурэттеххэм щагъэ­лъа­гъуэр. Дэтхэнэми и лэжьы­гъэм укъытеувыIэу зэманкIэ уоплъыф, телъыджэ куэд я сурэтхэмкIэ къаубыдыфащи. Уэгум ит бзу цIы­кIур, зи къудамэр мазэм хуэзышия жыгыр, удз гъэгъа щхъуэ­кIэ­плъы­кIэхэр, шы табынхэр, мэз Iувыр, дыгъэ къухьэгъуэр — дуней дахащэ къытхузэIуахащ ди сурэттеххэм.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Фырэ Русланрэ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и унафэщI Темыр­къан Геннадийрэ я псалъэм къыхагъэщащ дунейм и теплъэгъуэ дахэ дыдэхэр сурэттеххэм къаубыдын зэрахузэфIэкIыр, сурэт къэс гупсысэ куу зэрыхалъэгъуар.
 • Зи гугъу тщIахэм еплъыну хуей­хэр музейхэм ирагъэблагъэ.
 • КЪАНШОКЪУЭ Мэлычыпхъу.
 •  
 • ГуфIэгъуэр зэдаIэт
 •    ФокIадэм и 1-м ди щIыналъэм щагъэлъапIэ махуэшхуэхэм хуэгъэ­пса гуфIэгъуэ концерт къыщызэрагъэпэщат Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ творчествэмкIэ я республикэ унэм. Псоми зэдаIэт гуфIэ­гъуэхэм мыбдеж щыщIа­гъуат Налшык къалэ къызэрыунэхурэ илъэс 290-м зэрыхыхьар.
 •    Уардэунэм и бжэIупэм и утыр екIуу гъэщIэрэщIат, Къэралыгъуэм и ныпхэр, къалащхьэм и нэщэнэхэр, удз гъэгъахэмрэ шар гъэпщахэмрэ нэри псэри яхьэхурт. Махуэр уэлбанэу нэху къызэре­кIам къыхэкIыу, концертыр унэм и актовэ пэшыш­хуэм щекIуэкIащ. Абы щхьэкIэ къэмынэу, абы къри­хьэ­лIащ налшыкдэсхэм, къалащ­хьэм и хьэщIэхэм ящыщ куэд. ЩIы­хьэпIэм къыщызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэтым еплъа нэужь, ахэр ирагъэблэгъащ концертым.
 •    ГуфIэгъуэ зэхыхьэр Iэтауэ, нэгу­зыужьу екIуэкIащ. Утыкур ягъэ­бжьы­фIащ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэм. Псоми ягу ирихьащ зи творчествэмкIэ къэралым цIэрыIуэ щыхъуа ныбжьы­щIэ къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупхэу «Кавказ пшэплъхэр», «Асса», «Мелодия», «Глорие» жыхуиIэхэм я зыкъэ­гъэ­лъэгъуэныгъэр. Апхуэдэу концертым еплъахэм Iэгуауэшхуэ хуаIэ­тащ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэу Ефэнды Миланэрэ Рассказовэ Светланэрэ. Абыхэм я макъ жьгъы­­р­ум, утыкум зэрызыщаIы­гъым уда­мыхьэ­хынкIэ Iэмал иIэ­тэкъым.
 •    Махуэшхуэ концертыр къызы­хуэ­тыншэу къызэгъэпэщыным, тэмэму екIуэкIыным я нэIэ трагъэтащ уардэунэм и унафэщIым щэнхабзэ Iуэху­хэмкIэ и къуэдзэ ПщыукI Анютэ, IуэхущIапIэм и нэгъуэщI лэжьа­кIуэхэм.
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ