ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъ мащIэ щохъу

2013-06-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэмкIэ и рынокым зэрыщатхамкIэ, мы гъэм щIы­шылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ накъыгъэм и 31 пщIондэ цIыху 7557-рэ респуб­ли­кэм IэнатIэншэу къыщалъытащ. Мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу лэ­жьа­пIэн­шэ­хэм я бжыгъэм, нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ,1284-рэ кIэрыхуащ икIи 8822-рэ мэхъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым IэнатIэншэу щатхыр лэжьэфыну исым и проценти 2,3-м нос.
  •  
  • Къыхэгъэщыпхъэщ мы гъэм и щIышылэ — накъыгъэ мазэхэм къриубыдэу  IэнатIэ хуиту 3635-рэ абыхэм зэрыхуагъэлъэгъуар. иджыпсту ахэр 2852-рэ мэхъу.
  • IэнатIэ хуитхэм я процент 79,2-р рабочэ IэщIагъэщ. 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу апхуэдэ зы лэжьапIэм цIыхуи 3,2-рэ щыхуозэ.
  •  
  • ШЫД Къэрэщей.