ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псыхуабэ кIуэну загъэхьэзыр

2013-06-08

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Мэшыкъуэ — 2013» кавказпсо щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтыну жэрдэм зыщIахэр щызэхуэсащ.
 •  
 • ЩIалэгъуалэм ехьэлIауэ    къаIэт Iуэху щхьэпэхэм ящыщщ Мэшыкъуэ щыIэну  зэхыхьэри. Мы гъэм абы Къэбэрдей-Балъкъэрым игъэ­кIуэ­нущ цIыху 240-рэ. 
 • Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм зыхуагъэувыж къалэнхэм ящыщщ щIалэгъуалэм я зэфIэ­кIыр щагъэлъэгъуэн утыку игъэ­хьэныр, абы къиIэт Iуэ­хум­кIэ акъылэгъурэ дэIэ-         пы­къуэ­гъурэ къигъуэтыныр, лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэныр.  
 • ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студент зэгухьэныгъэхэм  я советым и унафэщI Лу Азэмэт.
 • Япэу псалъэ зрата КъБКъУ-м и проректор Къумыкъу  Iэуес жиIащ къахуеблэгъа хьэщIэ лъа­пIэ­хэр  щIалэгъуалэм я мурадхэр зрагъэхъулIэнымкIэ  сэбэпышхуэ къазэрыхуэ­хъунур. Абы папщIэ я лэжьыгъэхэр, проектхэр екIуу утыку зэрырахьэнум хуэдэу, хуа­гъэ­хьэзырын зэрыхуейр къыхигъэщащ.
 • КIэлъыкIуэу къэпсэлъащ ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм щIалэгъуалэм я проектхэр пхыгъэкIынымкIэ, щIыналъэхэр зэдэгъэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI Гопэ Александр.  Абы жиIащ лэжьыгъэшхуэ къазэрыпэщылъыр, «Мэшыкъуэ-2 013» зэхыхьэм ирахьэлIэну проектхэм жылагъуэмкIи къэралымкIи нэхъ сэбэпыр къыхэпхыныр зэрымытыншынур. «Фэ IэмалыфI дыдэ фиIэщ фи мурадым IэкIэ фытеIэбэну. Дэ жэрдэм зыщI цIыху  жыджэрхэм дахуэныкъуэщ, апхуэдэхэм Iэмал зэриIэкIэ защIэдгъэкъуэнущ», — къыхигъэщащ абы.
 • — ЩIалэгъуалэ дахэ, акъылыфIэ диIэщи, абы хуабжьу сегъэгуфIэ. Ди гуапэщ мыпхуэдэ зэхыхьэхэм хэтыну, я къару къыщагъэлъэгъуэну ди щIалэгъуалэ куэдым гупыж зэращIыр. Фи ехъулIэныгъэхэм дагъэгуфIэ, дамэ къыттрагъакIэ. Утыку ихьэну мурад зыщIам ехъулIэныгъэфIхэр фиIэу къэвгъэзэжыну, ди щхьэр лъа­гэу щIэтIэтын щIалэгъуалэ дызэрикуэдыр иджыри зэ ди фIэщ фщIыжыну дыф­щогугъ, дэ ди лъэныкъуэкIэ ди къару къихь демыблэжу зыфщIэдгъэкъуэну ды­хьэзырщ, — жиIащ Налшык къалэ администрацэм ЩIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ жылагъуэ зэ­гу­хьэ­ны­гъэ­­хэмкIэ и къудамэм и унафэщI Бахтияровэ Евгение.
 • ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Казак Алексей утыкум къыщрагъэблэгъам къызэхуэсахэм къажриIащ ди республикэр фIыуэ зэ­ри­цIыхур, ар щIыналъэ дахащэу къызэрилъытэр.
 • — ЦIыхум я нэхъыфIыр щыпсэур Кавказырщ, фэрыщIыгъэ зыхэмылъ лъэпкъ къабзэу, хэкупсэу ахэр къызолъытэ, — къыпищащ абы. — Мы махуэхэм дызэдэлэжьэнущи, ди къару къихь къэдгъэнэнкъым, зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми, фи гъащIэр нэхъыфI зэрыфщIыным фыхуэдущиинщ. Сэ утыкум фыщымышынэу, псэлъэкIэ фщIэуэ, фи гупсысэр зэкIуу, дахэу къыфхуэIуатэу фезгъэсэнщ.
 • АдэкIэ  къагъэпсэлъар «ФОРСАЙТ» компанием и унафэщI Шарапов Сергейщ. Абы жиIащ,   Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыпэ къакIуэми, занщIэу  ар игу зэрырихьар. «Фи мурадхэм Iуэху пыухыкIа къахэтщIыкIынщ», — захуигъэзащ абы щIалэгъуалэм.
 • Мэшыкъуэ кIуэн мурад зиIэхэм я лэжьыгъэр убзыхуа зэрыхъунум теухуауэ ха­гъэгъуэзащ. Абы кърихьэлIахэр гупитхуу ягуэшри, кърагъэблэгъа IэщIагъэлI хьэщIэхэм я мастер-классхэм щIагъэсащ.
 • ЗэIущIэхэр махуищкIэ  екIуэ­кIащ,  ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр зэрыра­гъэ­фIэ­кIуэну чэнджэщхэр кърату.
 •  Щомахуэ Залинэ.
 •  Сурэтхэр ЕЛЪКЪЭН Артур трихащ.