ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьэн щIедзэ

2013-05-17

  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ иIэ хъуащ ЩIалэгъуалэ совет. Ар дэIэпыкъуэгъу хъу­нущ щIэблэм я Iуэху­хэр нэхъыфIу зэфIэхынымкIэ, республикэм щы­Iэ зэгухьэныгъэхэм нэхъ жыджэру ядэлэжьэнымкIэ.
  •  
  • ЩIалэгъуалэ советым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ Жылагъуэ палатэм зэфIихын хуейуэ и пщэ къыдэхуэ Iуэхухэм щIэблэ­щIэр хэшэныр, апхуэдэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр зэ­пыщIауэ КъБР-м и къэрал IуэхущIа­пIэхэм, щIыпIэ са­моуправленэхэм ядэлэжьэ­ныр, КъБР-м щыIэ щIалэ­гъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьы­гъэхэр зэгъэуIуныр.
  • Советыр къызэзыгъэпэщахэм я мурадщ щIалэ­гъуа­лэр социально-экономикэ, политикэ, щэнхабзэ гъащIэм хэша хъун папщIэ Iэмалхэр убзыхуныр, щIа­лэ­гъуалэ политикэр гъэзэ­щIа хъуным къару хэлъ­хьэ­ныр, зэфIэкI зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэхэм я жэрдэмыр дэIыгъыныр, нэ­гъуэщI­хэри.
  • Зэпеуэ къыхалъхьам ипкъ иткIэ, ЩIалэгъуалэ советым хэтыну цIыху 55-рэ къыхахащ. Ахэр комиссэ 11-м щылэжьэнущ. ЩIалэгъуалэ советым и Iэта­щхьэр Шыпш Аслъэнщ, абы и къуэдзэу Мокаев Ачмезрэ Журавлевэ Татьянэрэ хахащ.
  • Правовой IуэхухэмкIэ, къэрал IуэхущIапIэхэмрэ щIы­пIэ самоуправленэхэм ядэлэжьэнымкIэ — Дыджэ Арсен, эконо­микэмкIэ, бюджетымрэ ту­ризмэмкIэ — Хьэмыкъуэ Ахьмэд, социальнэ поли­ти­кэмкIэ, лэжьыгъэмрэ цIыхухэр Iэна­тIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ — Афэ Азрэт-Алий, егъэ­джэны­гъэмрэ щIэны­гъэм­кIэ — Узденов Расул, узыншагъэр хъумэнымкIэ — Урысмамбэт Даниял, хъы­барегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэ­нымкIэ — Мыз Залинэ, граждан институтхэм, жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэ­лэ­жьэнымкIэ — Уяновэ Любовь, мэкъумэш полити­кэм­кIэ, къуажэ Iуэхухэмрэ экологиемкIэ — Дудар Фа­тIи­мэ, физкультурэмрэ спор­тымкIэ — Чабдаров Тенгиз, щэнхабзэм­кIэ — Темукуевэ Маликэ, регламентымрэ ЩIалэ­гъуалэ советым и лэжьы­гъэр къызэ­гъэ­пэщынымкIэ Аббасовэ Нафисад сымэ комитетхэм я унафэщI хъуащ.
  • ЩIалэгъуалэ советым и Пре­зидиумым цIыху 15 хэтщ.
  • Щомахуэ Залинэ.