ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

Нэхъ зэпыщIа мэхъу

2023-01-24

  • Москва къалэм и Люблино районым Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыналъэ зыбжанэ къызэщIэзыубыдэ жармыкIэ къыщызэIуихащ. Москва правительствэм хэт, Сату IуэхухэмкIэ департаментым и нэIэ щIэту, ар къызэригъэпэщащ КъБР-м сату-экономикэ IуэхухэмкIэ и лIыкIуэу Москварэ Москва областымрэ щыIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ФIыкIэ дащогугъ

2023-01-24

  • ЩIышылэм и 19-м къыдэкIа «Адыгэ псалъэ» газетым къытехуащ Каменномост (Къармэхьэблэ) дэт, Къамбий Мухьэб и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щезыгъаджэ Лыхь Людэ зыгъэпIейтея зы Iуэхугъуэ. Ар теухуат нобэ языныкъуэ щIалэгъуалэм гулъытэр, гуапагъэр, шыIэныгъэр къазэремэщIэкIым. Школым дэт егъэджакIуэм щхьэрыжэ щымыхъуу къэнакъым и анэм щIыгъуу маршрут транспортым къитIысхьэжа хъыджэбз цIыкIум, тIысыпIэ къыщылъымысым, къыхуагъэува шэнтым тетIысхьэн имыдэу, цIыхухэм зэхахыу зэрызихъунщIамрэ и анэм ину зэрепсэлъэжамрэ. Апхуэдэ щытыкIэм ириукIыта анэм ар ЕГЭ-м къыщIэкIыжа къудейуэ зэрыщытымкIэ щIиуфащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

Тхэным хуэIэижь  егъэджакIуэхэр ягъафIэ

2023-01-24

  • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэкIэ щыIэ Лъэпкъ библиотекэм щригъэкIуэкIа Тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ игъэфIэжащ. Абы кърихьэлIащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэр, пэщIэдзэ классхэр езыгъаджэхэр, гъэсакIуэхэр, егъэджэныгъэ IуэхухэмкIэ къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, КъБКъУ-м щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Зэгъэщтокъуэ Людэ: Си нэ къызыхуикIыр…

2023-01-24

  • ЩыIэщ цIыху уепсэлъэну гухэхъуэу, ухуэзэху щIэщыгъуэ гуэр къыпкърыпхыу. Апхуэдэщ илъэс куэд щIауэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и ныбжьэгъуфI, зи тхыгъэхэр къытеддзэ усакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ. ИщIэн-илэжьын хъушэу зэриIэм щхьэкIи къэмынэу ар щIэх-щIэхыурэ къытхуоблагъэ, къопсалъэ, зыгуэрым шэч къытрихьэмэ, езым нэхърэ куэдкIэ дынэхъыщIэми, уэим имыщIу къыдочэнджэщ. Лъэпкъым гууз-лыуз хузиIэр, абы ехьэлIа Iуэхухэм гумызагъэу хэулъэпхъэщыхьыр, анэдэлъхубзэм и IэфIыр зыхэзыщIэр зэрыщытын хуейм и щапхъэщ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабиигъуэм и лъахэр щIэзыупскIэ

2023-01-24

  • Жыгышхуэм и къудамэм кIапсэкIэ ищIа хъыринэ щыцIыкIум емыщIар хэт?! Аракъэ сабиигъуэм и гущэр, гъащIэ гукъеуэншэм и жьы гуапэр къыщыпщIихур, жыгыжьыр хъумакIуэу къыпщхьэщыту дуней дахэм зыщыхэбгъэпскIыхьыр?! А гупсысэхэращ занщIэу сигу къигъэкIар Хьэщыкъуей Олег «Хъыринэ» зыфIища и тхылъыщIэм, псалъэкIэ сщIа сурэтым и теплъэр дахащэу къызытещым. IуплъапIэм тет сурэтым къыпащэ и щIыбагъым щыплъагъу пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэм. Ар ищIащ Иевлев Алексей.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЦIыкIураш

2023-01-24

  • Iэдииху и хъыбар
  • (IуэрыIуатэ)
  • Еуэри, жеIэ, Инжыджыщхьэ бгы лъагэ бжьэпэм мывэху унэшхуэ тетт. Абы нэгъуэщI бгъэдыхьэпIэ иIэтэкъым, Инжыдж узэпырымыкIыу. Инжыджыр апхуэдизкIэ псышхуэт, псы уэрти, нартым я нэхъ лъэщри хыхьэфыртэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха