ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

IэщIагъэр щыIэныгъэм и зы джэлэсщ

2023-01-17

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр университетым IэнатIэхэм зегъэужьынымкIэ и центрым иригъэкIуэкI лэжьыгъэм иджыблагъэ Мэзкуу щызэхэта зэIущIэм къекIуэлIахэр щигъэгъуэзащ. IэнатIэхэр къэIэтынымкIэ икIи зегъэужьынымкIэ щIыналъэ центрхэм я Япэ урысейпсо зэхуэсыр къызэзыгъэпэщар УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэрщ, зытеухуауэ щытари IэщIагъэхэмрэ гуащIэдэкI IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ щIэгъэхуэбжьэнымкIэ программэр гъэзэщIа зэрыхъунурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

2023 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2023-01-17

  • ЩIышылэ (Январь)
  • ЩIышылэм и 16
  • 1943 гъэм къалъхуащ аккордеонист телъыджэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист ЛIыцIэрыIуэ Ким.
  • ЩIышылэм и 24
  • 1953 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъМА-м и профессор Щыхьмырзэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Сымаджэм и хущхъуэгъуэр зи нэгум къищ дохутыр

2023-01-17

  • ЩэкIуэгъуэм и 23-м Налшык республикэ сымаджэщым и торакальнэ къудамэм сагъэгъуэлъат. ПIэ схуащIри, сыгъуэлъа къудейуэ, щIалэ нэфIэгуфIэ къыщIыхьэщ, къызбгъэдыхьэри, сэлам гуапэ къызихащ, къыспкърыупщIыхьащ, «сыт нэхъ узыгъэдзыхэр?» жери. Ди благъэ щIалэ дунейм ехыжауэ, дыуэщIым дыдэтати, мы къекIуэкI уз зэрыцIалэр къыщытпкъырыхьауэ къыщIэкIри, къыдэфыкIат. Зэрыунагъуэу дызэрыцIэлэжри, дигъэсымэджащ тхьэмахуэм щIигъукIэ, ауэ сэ нэхъапэIуэкIи бронхит сиIати, фIырыфIкIэ сыкъиутIыпщыну фэ теттэкъым. «Умыгузавэ, ар апхуэдэу узышхуэкъым, псынщIэ дыдэу удгъэхъужынкъэ!», — си гур фIы ищIащ дохутыр щIалэм. Адыгагъэ зыхэлъщ, жысIэу, сеплъырт сэри абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Пушкиным и картэмрэ» къэрал Iуэхутхьэбзэхэмрэ

2023-01-17

  • «Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр» зи фIэщыгъэ интернет утыкум цIыхухэм я напэкIуэцIхэр къыщызэIуахынымкIэ, зыщымыгъуазэ Iуэхугъуэхэр яхузэпкърыхынымкIэ е щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ ар къызыхузэIумыкIыжхэм къахуэгъэщIэрэщIэжынымкIэ дяпэкIэ ядэIэпыкъунущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ 22-м дэт пощт IуэхущIапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тызыл аузыр

2023-01-17

  • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хыхьэ Гундэлэн къуажэм узэрыдэжу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зыуэ къалъытэ Тызыл аузым ухуокIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэуэ медалибл

2023-01-17

  • Шэшэн республикэм хыхьэ Чечен-Аул къуажэм щIышылэм и 10 – 11-хэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм щыщ ныбжьыщIэхэм самбэмкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ 2007 — 2013 гъэхэм къалъхуа, спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт