ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

Дэ цIыху мин 904-рэ дохъу!

2023-01-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм деж щыIэ советым и зэIущIэ. Абы щриплъэжащ 2022 гъэм социально-экономикэ зыужьыныгъэ и лъэныкъуэкIэ республикэм игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэрал гулъытэ лъагэ

2023-01-12

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа Унафэм ипкъ иткIэ, дызэрыт 2023 гъэр ди къэралым щагъэуващ ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу. Гъэ блэкIам и мэкъуауэгъуэ мазэм къэрал унафэщIым и къэпсэлъэныгъэхэм ящыщ зым увыпIэ щхьэхуэ щигъуэтауэ щытащ а Iуэхум. Путин Владимир къыхилъхьа жэрдэмыр и лъабжьэу кърахьэжьащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр нэхъри егъэфIэкIуэным хуэгъэпса Iуэхугъуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гукъинэ махуэм

2023-01-12

 • Илъэс 80 япэкIэ — 1943 гъэм щIышылэм и 11-м — Къэбэрдей-Балъкъэрыр фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ. Гукъинэ махуэм КъБР-м и Iэтащхьэм республикэм исхэм захуигъэзащ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм и тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыгъэ уахътыншэ

2023-01-12

 • Налшык, «МафIэ мыужьых» фэеплъым деж щекIуэкIащ ди щIыналъэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIагъэкIыжрэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа пэкIу. Къэбэрдей-Балъкъэрыр бийм Iэрамыгъэхьэным жыджэру цIыхухэм зыхуагъэхьэзырын щIадзащ 1942 гъэм и шыщхьэуIум щегъэжьауэ. 1943 гъэм щIышылэм и 11-м ди зауэлIхэм хуит къащIыжащ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм яубыда республикэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

АдыгэлI нэс

2023-01-12

 • Нобэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием хэт, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI, КъШР-м щылажьэ адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛIы и гуащIэр и пщIэщ

2023-01-12

 • Ди тхыгъэм фIэщыгъэ хуэтщIа адыгэ псалъэжьыр и мыхьэнэкIи и купщIэкIи, къанэ щымыIэу, епхьэлIэ хъунущ ди лъэпкъ литературэм, щэнхабзэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа КъардэнгъущI Зырамыку ПIатIурэ и къуэм и гъащIэ гъуэгуанэ купщIафIэм. Жылагъуэм пщIэшхуэрэ нэмысрэ щиIэу, бгъэдэлъ зэфIэкI къызэрымыкIуэхэмкIэ цIэрыIуэ хъуарэ щIэблэ куэдым я щапхъэу дунейм тетащ Зырамыку. Лъэпкъ щэнхабзэм и тхьэмадэу щытар къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу мы махуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъызыхуигъэщIар  зыгъэпэжа

2023-01-12

 • УэрэджыIакIуэ Шумахуэ ХьэзрэIил  и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
 • КъШР-м и цIыхубэ артист, Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ и артист Шумахуэ ХьэзрэIил «Уэрэ сэрэ» лъагъуныгъэ уэрэдым фIэкI имыгъэзэщIами, цIыхубэм кърацIыхуну, фIыуэ иралъэгъуну ирикъунт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIалэгъуалэм заужьыным хуэщхьэпэнухэр

2023-01-12

 • Налшык къалэм Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ и проспектым тет къалэ библиотекэм иджыблагъэ журналистхэр щаIущIащ дыгъэгъазэм и 17-м щыщIэдзауэ 21-рэ пщIондэ Москва, выставкэхэр щагъэлъагъуэ «Манеж» ут нэхъыщхьэм, сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща «Движение первых» япэ зэхыхьэшхуэм хэта щIалэгъуалэм, а урысейпсо зэгухьэныгъэм ди щIыналъэм щиIэ къудамэм и советым и унафэщI Шыпш Аслъэн я пашэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказыр хуит къыщащIыжым

2023-01-12

 • ЛIэщIыгъуэ блэкIам и къэхъукъащIэ нэхъ гуауэхэм ящыщщ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр. Абы теухуа хъыбархэм щыгъуазэщ ди цIыхубэр. МафIае илъэсхэм ехьэлIа фильмхэри, тхылъхэри, нэгъуэщI дэфтэрхэри гъунэжу щыIэщ, итIани, щIэныгъэлIхэм, къэхутакIуэхэм, тхыдэджхэм ноби къаугъуей иджыри зыри здынэмыса Iуэхугъуэхэм ятеухуа хъыбархэр. Апхуэдэ лэжьыгъэщIэхэм ящыщщ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа «Хроника битвы за Кавказ» тхылъыр. Ар зэхэзыгъэувар тхыдэдж цIэрыIуэ Кориневский Юрийщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩIыIэми дэмыужьых топджэгу

2023-01-12

 • Ди республикэм и футбол командэхэр щыджэгун губгъуэхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ икIи ефIакIуэ зэрыхъум гу лъумытэу къанэркъым. Псом хуэмыдэу гуапэ пщохъу сабий джэгупIэхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэр. Абы и фIыгъэкIэ илъэсым и хъуреягъкIэ зи чэзу зэIущIэхэр йокIуэкI. Апхуэдэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ чемпионатым и джэгугъуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъуазджэм и утыку

2023-01-12

 • 2023 гъэм щIышылэм и 4 — 7-хэм Налшык щекIуэкIащ гъуазджэхэмкIэ «Таланты Евразии» VII дунейпсо олимпиадэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Урысей Арт комитетхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ