ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-01-13

 • Къэбэрдей-Балъэкъэр Республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Зэрыхабзэу, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ноби мыхьэнэ хэха яIэщ. Абыхэм зэфIагъэкI Iуэхухэр къыпхуэмылъытэным хуэдизу инщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Казбек прокуратурэм  и лэжьакIуэхэм зэрехъуэхъур

2023-01-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм пщIэ зыхуэсщI и лэжьакIуэхэ, ветеранхэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Жылагъуэхэм я  теплъэр ирагъэфIакIуэ

2023-01-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыхуэзащ «Мирпроект» къалэухуэ институтым и унафэщIхэм я советым и тхьэмадэ, информацэ моделхэм я технологиехэм пыщIа организацэхэм я лъэпкъ зэгухьэныгъэм (НОТИМ) къалэухуэ лэжьыгъэхэр я лъабжьэу зэтегъэувэнымрэ проектхэр щIынымкIэ и комитетым и унафэщI Шишкин Андрей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи щIэныгъэр куу, зи зэфIэкIхэр лъагэ

2023-01-13

 • «Сириус» егъэджэныгъэ IэнатIэм, Зэпыу зимыIэ математикэ егъэджэныгъэмкIэ Москва щылажьэ центрымрэ Olimpiada.ru Интернет хъыбарегъащIэ порталымрэ дэщIыгъуу иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къарикIуахэр хэIущIыIу хъуащ. ДызыщыгуфIыкIын Iуэхугъуэ хэлъщ а лэжьыгъэм: Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэр», ТворчествэмкIэ сабий академиер, яхэхуащ Урысей Федерацэм и курыт еджапIэхэм ящыщу нэхъыфI 200-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ди гъуэгугъэлъагъуэ

2023-01-13

 • ГъащIэр фэзэхъуэкIщ. Абы дахагъэ, гуапагъэ куэдым ущрохьэлIэ, узыхуэмей, узэмыжьэ Iуэхугъуэ гуэрхэми уащыпэщIигъэуви щыIэщ. Дэтхэнэ цIыхуми къыхуихуэ къыщIэкIынщ пIалъэ гуэр, зэплъэкIыжрэ мис а гъащIэм щыхэплъэж, щызэригъэзэхуэж, сыт схузэфIэкIа е сытым сыхунэмыса жиIэрэ къызэринэкIа гъащIэ гъуэгур щыщIиджыкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я лъэхъэнэ

2023-01-13

 • Къэралым гулъытэ хэха гъэ кIуам зыхуищIахэм ящыщщ щIалэгъуалэм зегъэужьыным теухуа лэжьыгъэр егъэфIэкIуэныр. Ди республикэми лэжьыгъэшхуэ щекIуэкIащ щIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ ныбжьыщIэ зэщIэхъееныгъэхэмрэ къэгъэщIэрэщIэжыным, проектыщIэхэр егъэжьэным теухуауэ. Абыхэм щIэдзапIэ яхуэхъуауэ жыпIэ хъунущ ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ министерствэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къызэрыщызэIуахар. Министру ягъэува Лу Азэмэт и IуэхущIафэхэмкIэ куэд щIауэ тцIыхут, щIалэгъуалэм зэрадэлэжьэфыр езыр университетым зэрыщIэс лъандэ-рэ нэрылъагъу ищIат. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIыгъа къулыкъухэм щыпэрытми игъэлъэгъуащ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди махуэр къыддагъэлъапIэ

2023-01-13

 • Илъэсищэм нэблэгъауэ щIыналъэм, лъэпкъым я къекIуэкIыкIэр етхыж «Адыгэ псалъэ» газетым. А лIэщIыгъуэм республикэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэр, цIыхубэм я хъуэпсапIэхэр нахуапIэ зэрыхъуар къызэрыщ газет напэкIуэцIхэм уриплъэжыныр икъукIэ гъэщIэгъуэнщ, дауи. Апхуэдэ Iэмал дызэриIэми дыщогуфIыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэчэрыщхьэ дыдохьэ

2023-01-13

 • ЗэрытщIэщи, гъэ блэкIам и бжьыхьэкIэ мазэр, узримыгъэхъуэпсэнкIэ Iэмал имыIэу, уэфI защIэу екIуэкIащ. Апхуэдэу зэрыщытар хэти щIыбым нэхъыбэрэ зэрыдэтынымкIэ къигъэсэбэпащ, мыдрейхэми ар яхуэщхьэпащ къэзыухъуреихь Iэгъуэблагъэм и мызакъуэу, жыжьэрыкIуэ лъагъуэхэми аргуэру гъуэгуанэ кIапэ щакIунымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

ЕджапIэм теухуа гукъэкIыж

2023-01-13

 • Си фIэщ хъуркъым уи сабиигъуэр щыбгъэкIуа еджапIэмрэ балигъ гъащIэм ухуэзыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэмрэ, сыт хуэдэ ехъуэлIэныгъэ уиIэу уеджами, пщызыгъэгъупщэн щыIэу. Нэхъри ягури я псэри етарэ, узыхурагъаджэм куууэ хэзыщIыкIхэр къыпщхьэщытамэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къаздэхъу Хьэсэн и фэеплъу

2023-01-13

 • спортымкIэ мастерым и кандидат, КъБР-м волейболымкIэ и командэ къыхэхам щыджэгуа Къаздэхъу Хьэсэн и фэеплъ зэхьэзэхуэ иджы еплIыщIанэрэ Ислъэмей къуажэм щрагъэкIуэкIащ ветеранхэм, Бахъсэн районым и спорт комитетымрэ егъэджэныгъэмкIэ и управленэмрэ я жэрдэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт