ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

Анэдэлъхубзэм и хъумакIуэхэр

2023-01-14

 • Илъэси 10-м щIигъуауэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ субъектым щокIуэкI Анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я зэфIэкIыр щагъэлъагъуэ «Дызэщхькъым, ауэ дызэхуэдэщ» ХII щIыналъэпсо зэпеуэ. Абы хэтщ КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэхэм, Адыгэ Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр езыгъэджхэр. Мы гъэм а зэпеуэр къыщызэрагъэпэщащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм. Iуэху дахэм и жэрдэмщIакIуэхэщ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ республикэхэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ я министерствэхэр, егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ щIыпIэ институтхэр, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ зегъэужьынымкIэ IуэхущIапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи унагъуэр насып  кIуапIэ хъун

2023-01-14

 • Сабий кIэщIущым гъащIэм хэзагъэ, абы ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэрызыгъэхьэ цIыху хъарзынэ, IэщIагъэлI нэс къищIыкI хабзэщ. ТIэкIу пхъашэIуэ хъуми, «Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ» псалъэжьыр уигу къигъэкIыу. Нэгъэсауэ, балигъым игу къэмыкIын жыхуэпIэм хуэдиз зэригъэзахуэу сабийр щыщытым и деж, зы бэлыхьлажьэ къэхъун хуейщ абы нэгъуэщI гъуэгукIэ дичыхын папщIэ е, ди жагъуэ зэрыхъунщи, и Iуэхухэр къыдэзыIыгъын, щIэныгъэм гу хуезыгъэщIын имыIэххэну аращ. Насып иIэти, тIум хуэдэми пэIэщIэ хъуащ зи ныбжьыр илъэситху иримыкъуу курыт школым щIагъэтIысхьауэ щыта, Сэрмакъ къуажэм щыпсэу Лыджыдэ Хьэбил и унагъуэм къихъуа хъыджэбз цIыкIур…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Емуз Нинэ:  Уи пIэм уимыуджыхьу, ипэкIэ  укIуэтэнырщ ехъулIэныгъэм и хэкIыпIэр

2023-01-14

 • КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI, педагогикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» къэрал дамыгъэм и етIуанэ нагъыщэр зыхуагъэфэща Емуз Нинэ Гъузер и пхъум нобэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу.
 • КъБКъУ-м и егъэджакIуэу, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министру, Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу лэжьа бзылъхугъэ щыпкъэм и махуэм ирихьэлIэу дыIущIащи, дызытепсэлъыхьам фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ щIалэм и лъагапIэхэр

2023-01-14

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэм ипкъ иткIэ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ «Урысей» телеканалымрэ къызэрагъэпэща «Класс лэжьыгъэ» («Классная тема») теленэтыным и бжьыгъуэ зэфIэхьыр иджыблагъэ зэфIэкIащ. ЕгъэджакIуэхэм я зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщихьащ икIи урысейпсо телевиденэм езым и уней нэтын къыщызэригъэпэщыжыну Iэмал иIэ хъуащ физикэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, Налшык къалэ дэт лицей №2-м физикэмрэ астрономиемкIэ и егъэджакIуэ, «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI-2022» къэралпсо зэпеуэм и лауреат, адыгэ щIалэ Къэшэж Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Артист Iэзэ, нэхъыжьыфI Къэжэр Борис  къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу

2023-01-14

 • ГушыIэкIэ дахэ иIэт
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист пажэу щыта, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и артист Къэжэр Борис псэужамэ, дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Iэмалхэр къыумыгъэсэбэпмэ…

2023-01-14

 • Адыгэхэри балъкъэрхэри ижь-ижьыж лъандэрэ Iэщ гъэхъуным егугъухэу, ар егъэфIэкIуэным къару куэд трагъэкIуадэу къекIуэкIащ. Зыхуей хуэзэу псэун щхьэкIэ, зи Iуэху нэхъ хуэзэ унагъуэхэм ягъэхъурт былыми, мэли, шыи, бжэни. Унагъуэхэр нэхъыбэу зэрыпсэур жэ-мышэм, мэлылым, мэлышэм къыхащIыкI шхыныгъуэхэрт. КъищынэмыщIауэ, куэду къагъэсэбэпырт мэлыфэри мэлыцри. Абыхэм къыхэщIыкIа хьэпшыпхэм цIыхухэм я узыншагъэр яхъумэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-01-14

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Къэзыгъуэт зэпымыууэ мэлъыхъуэ
 • Щэм щыщу щхьэм текIуадэр зыщ, къэнар щхьэншагъэм ехь.
 • Япэу уи тхьэкIумэм къицырхъар зэхъуэкIыжыгъуейщ: пэжми пцIыми.
 • Псэм бэмпIэгъуэ телъмэ, узыншагъэми IэфI щIэлъкъым.
 • Псэр зыгуэрым и IэмыщIэ илъмэ, хьэзаб телъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Кфар-Камэ ООН-м и нэIэ щIоувэ

2023-01-14

 • Мы махуэхэм дунейм адыгэу тетыр зыщыгуфIыкIа хъыбар гуапэ къэIуащ. Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэр хэхуащ ООН-м «турист жылэу» къилъыта гупым. Къэрал 57-м щыщу турист щIыпIэ телъыджэу къалъытэну хуейуэ къагъэхьа лъэIуи 130-м пхыкIащ ди лъэпкъэгъухэр зыдэс къуажэр. Иджы абы мылъкушхуэ хуаутIыпщынущ, туризм ехьэжьа щагъэпсын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аслъэнджэрий и IэдакъэщIэкIхэр

2023-01-14

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Живопись, взгляд в прошлое» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащсурэтыщI Уянаев Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр