ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

ЗэфIэкI  лъагэ  зыбгъэдэлъ  егъэджакIуэ

2023-01-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек гуапэу ехъуэхъуащ Налшык дэт лицей №2-м физикэмрэ астрономиемрэ щезыгъэдж, физикэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI-2022» урысейпсо зэпеуэм и лауреат Къэшэж Аслъэн, «Классная тема!» къэралпсо зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам папщIэ. А проектыр УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм, «Россие» телеканалым, VK социальнэ сетым зэгъусэу къыхалъхьауэ ягъэлажьэ, УФ-м и Президент Путин Владимир абыкIэ къалэн ящищIахэр и тегъэщIапIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Республикэм и Iэтащхьэм  поликлиникэхэр къепщытэ

2023-01-10

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек блэкIа илъэсым и иужьрей махуэхэм щы- Iащ «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым хагъэхьа медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Журналистхэм я  упщIэхэм жэуап ягъуэт

2023-01-10

  • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ федеральнэ, хэгъэгу, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Iэтащхьэм жэуап яритащ телевиденэм, газетхэм, радиом, агентствэ зэмылIэужьыгъуэхэм щылажьэ журналистхэм я упщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъадэIэпыкъуащ къалэдэсхэри

2023-01-10

  • ЩIышылэм и 4-м илъэс 80 ирикъуащ Налшык нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIагъэкIыжрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыгъэрэ бэшэчагърэ къагъэлъагъуэу

2023-01-10

  • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и напэкIуэцI нэхъ хьэлъэхэм ящыщщ. Абы и лъэужьыр ноби кIуэдакъым: цIыхухэм я гум илъщ а лъэхъэнэ ткIийм епха къэхъукъащIэхэр. Апхуэдэу мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр советыдзэхэм хуит къызэращIыжрэ. Нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэр Сталинград и деж щыхагъэщIа иужь, ди дзэхэм IэмалыфIхэр къахукъуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм щебгъэрыкIуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха