ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

«Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэм  и дамыгъэр Тэмазэ Тимур и Iыхьлыхэм иратыж

2023-01-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысейм и хьэуа-десант дзэхэм я штабым и унафэщIым и къуэдзэ, гвардием и полковник Сторожев Эдуардрэ Урысейм и ЛIыхъужьым и Дыщэ вагъуэр игъащIэкIэ яхъумэн папщIэ гвардием и капитан Тэмазэ Тимур и унагъуэм иратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъатхэ зэхуэсыгъуэр яублэ  

2023-01-19

  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэ лэжьэгъуэм и япэ зэIущIэр къыщызэIуихым, къыхигъэщащ лэжьыгъэшхуэ зэфIахын хуейуэ къазэрыпэщылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хэкум  насып къыхуэзылэжьа

2023-01-19

  • Дызэрыщыгъуазэщи, 2023 гъэр Урысей Федерацэм щагъэуващ ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу. АбыкIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьа къэрал унафэщIым къыхигъэщащ егъэджакIуэм жылагъуэм щиIэ мыхьэнэр дяпэкIи къызэраIэтынур, абы папщIэ лъэкI псори дяпэкIи зэращIэнур. КъинэмыщIауэ, ар ирырагъэхьэлIащ лъэпкъ педагогикэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа еджагъэшхуэхэм ящыщ Ушинский Константин (1823 — 1871) къызэралъхурэ илъэс 200 щрикъу илъэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уэркъуасэм  и  лъэужь  нэхур

2023-01-19

  • ЦIыхур къыщыпхэмытыжми, абы  и фэеплъыр дахэрэ гуапэу куэдым ягу къинэмэ, IуэхущIафэу иIамрэ дуней еплъыкIэу бгъэдэлъамрэ щIэх-щIэхыурэ тепсэлъыхьыжмэ, ар Тхьэм къихуиуха зэманыр щызу, купщIафIэу езыхьэкIахэм, «лъэужь нэху къигъэнащ» зыхужаIэхэм ящыщу аращ. Апхуэдэу и гъащIэр ирихьэкIащ къэрал IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я пашэу щыта, жылагъуэ Iуэхухэми хуэжыджэ-ру псэуа, КъБР-м цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Уэркъуасэ Анатолэ Iэдэм и къуэм. Илъэс блэкIам и дыгъэгъазэм Уэркъуасэр дунейм ехыжащ и ныбжьыр илъэс 75-м иту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Линэ  и  удз  гъэгъахэм»  щIылъэм  къыщаIуэтар

2023-01-19

  • «Мы тхылъ цIыкIур си къуэрылъху, сабий дыгъэ, псори дыкъэзыгъэщIам деж жэнэт бзууэ зыгъэзэжа си Линэ цIыкIу, си Линэ гуащэ фэеплъ хузощI». 2022 гъэм Щхьэгъэпсо Сэфарбий Налшык къыщыдигъэкIа «Линэ и удз гъэгъахэр» тхылъым и псалъащхьэщ мыхэр. Ар къызэIуех Линэ цIыкIу фэеплъ хуищIа усэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Iуащхьэмахуэ  и  хьэщIэщ

2023-01-19

  • Илъэс блэкIам Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщаплъыхьащ цIыху 1 мелуаным нэхърэ нэхъыбэм. Мы зэманым Къэбэрдей-Балъкъэрым турист гъуэгуу 57-рэ иIэщ. Я гугъуагъкIэ ахэр хыуэ гуэшащ. Псоми зэхэту абыхэм я кIыхьагъыр километр 1 миным щIегъу. 2022 гъэм а гъуэгуанэхэр зэпачащ турист гупу мини 2-м щIигъум — цIыху мин 16-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джатэгъэжьым  и  ехъулIэныгъэ

2023-01-19

  • 2022 гъэм дыгъэгъазэм и 13 — 18-хэм Санкт-Петербург къалэм щекIуэкIащ бразил джиу-джитсу спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо чемпионат. Абы хэтащ Тэрч щIыналъэм и спортсменхэри. Килограмм 75-рэ хъухэм я зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ Джатэгъэжь Азэмэт, икIи бразил джиу-джитсумкIэ дунейпсо чемпион цIэр абы къихьэхуащ. Апхуэдэуи щIалэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ я хьэлъагъымкIэ мыгуэшауэ нэхъыфIхэр щызэпеуэжа Iыхьэми. Зы махуэм къриубыдэу Джатэгъэжьыр 8-рэ бэнащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу

2023-01-19

  • Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ управленэм щекIуэкIащ балигъ мыхъуахэр кIэлъыплъыныгъэншэу къэмынэным, хабзэм емыбэкъуэным зи лэжьыгъэр хуэунэтIа IэщIагъэлIхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуахэр  ягъэпажэ

2023-01-19

  • Полицэм и капитан ХьэщIэлI Залым и фэеплъу Налшык къалэм бильярдымкIэ турнир щекIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ «Динамо» Урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«Автозапчасть»-м  щIалэгъуалэр хегъэзыхь

2023-01-19

  • ЩIышылэм и 14, 15 зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм я зэIущIэхэр екIуэкIащ. ЯфIэгъэщIэгъуэну цIыху нэхъыбэ зэплъар топ куэд хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм дэзыгъэкIа, зэкIэ хэщIыныгъэншэу джэгу, япэ увыпIэм щыт Бахъсэн и «Автозапчасть» командэмрэ Налшык и «Спартак-Д» щIалэгъуалэ гупымрэ я зэхуэзэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол