ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2023

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ театрыр  къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ ирокъу

2023-01-28

 • 1968 гъэм Коган Лев и «Iэминат» балетымкIэ (либреттэр Проценкэ Александр ейт) къызэIуахауэ щытащ Музыкэ театрыр. Абы и пэ къихуэу КъБАССР-м и цIыхубэ артист, Таджик Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Проценкэ Александр Къэбэрдей-Балъкъэр культпросветучилищэм и хореографие къудамэм щеджэхэр хэту къызэригъэпэща балет труппэм игъэуват лэжьыгъэ зыбжанэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-01-28

 •  
 • Прозэу тха усэ
 • КъэщIэрей дыдэ
 • Мор-мыр жыхуаIэ къэщIэрей нэхъ цIэрыIуэхэр зэхуэсауэ я фIэщыпэу зэпеуэрт.
 • Щи, тхьэмадэр щIоупщIэ:
 • — Сыт псом нэхърэ нэхъ IэфIыр?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Софият адыгэбзэр Амман щрегъэдж

2023-01-28

 • «Россия-1» урысейпсо телерадиокомпанием и щIыналъэ къудамэм и журналист Вэрокъуэ Софият Амман, пащтыхьыкъуэ Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ Адыгэ школым, ирагъэблэгъауэ адыгэбзэр щрегъэдж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Къэралым и дамыгъэ лъапIэхэр къыхуагъэфэщащ щхьэмыгъазэу къулыкъум пэрыта ди хэкуэгъухэу Абазокъуэ Муратрэ ТхьэкIумащIэ Русланрэ

2023-01-26

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ ЛIыгъэм и орденхэр къыхуагъэфэщащ хахуагъэ яхэлъу хэкIуэда ди лIыхъужьхэу Абазокъуэ Муратрэ ТхьэкIумащIэ Русланрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

IэнатIэ щагъуэт

2023-01-26

 • «ВоенТекстильПром» IуэхущIапIэм и къудамэ Бахъсэн щыIэ бизнес-инкубаторым къыщызэIуахащ. Абы инвестицэ ахъшэу халъхьащ сом мелуан 60. IуэхущIапIэм цIыху 250-м IэнатIэ щагъуэтынущ, иджы щыщIэдзауэ Бахъсэнрэ Бахъсэн щIыналъэм и къуажэхэмрэ щыщу цIыхуи 123-рэ щолажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэр зэкъуагъэувэ

2023-01-26

 • Налшык къалэ библиотекэ №10-м щекIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща «Движение первых» урысей зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и япэ зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсэныгъэ, щIэныгъэ щрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм япэ къудамэхэр къыщызэIухыным. А лэжьыгъэр зэфIэкIын хуейщ щIышылэм и 27 — мазаем и 10 пIалъэм къриубыдэу. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ «Движение первых» зэгухьэныгъэм ди щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Шыпш Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ХъуэпсапIэхэм  я лъэмыж

2023-01-26

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зэIущIэ убгъуар Налшык къалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуитIкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым щытепсэлъыхьащ, лэжьыгъэ нэхъыбэжи къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Хабзэм тетыным хуаущий

2023-01-26

 • Аруан районым и полицейхэм школакIуэ цIыкIухэм драгъэкIуэкI гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным и дерсхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ гуащэ,  инджылыз нысэ, ираныпхъу

2023-01-26

 • Нэгъабэ илъэс 400 ирикъуащ Ван Дейк Энтони ищIа «Ширли гуащэм и сурэтыр» дунейм къызэрытехьэрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуа Сампсоние Терезэ иран тепщэ Аббас Езанэм и блыгущIэтхэм яз, инджылыз лIыкIуэ Ширли Роберт и щхьэгъусэу щыта адыгэ цIыхубзщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

ЦIыхур псэущ, и цIэр лъэпкъым яIурылъыху

2023-01-26

 • КъБР-м и Музыкэ театрым иджыблагъэ пшыхь щекIуэкIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, СССР-мрэ УФ-мрэ IэщIагъэ-техникэ щIэныгъэмкIэ я отличник, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зыхуагъэ- фэща Безрокъуэ Еленэ и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Нанэ и бзэ, дадэ и бзэ»

2023-01-26

 • «Нанэ и бзэ, дадэ и бзэ». Ар и фIэщыгъэу дунейм къытехьащ Бэчбо-Шыпш Залинэ сабийхэм яхуитха усэ тхылъ. Ар къыдигъэкIащ щIалэгъуалэм я жэрдэмыр ядэIыгъыным теухуауэ сенатор Къанокъуэ Арсен иригъэкIуэкIа зэпеуэм хэту абы къыщихьа грантымкIэ. Тхылъыр игъэщIэрэщIащ Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Бэгъушэ Заремэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Спартак-Налшык»-р къызэхуосыж

2023-01-26

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэр гъатхэпэм и 11-м зэхаублэжынущ. Иджыпсту командэхэм етIуанэ Iыхьэм зыхуагъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэIущIитIым — топ 18

2023-01-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ зэхьэзэхуэм щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ я зи чэзу зэIущIэхэр ирагъэкIуэкIащ. Абы кърикIуахэм уахэплъэжмэ, гъэщIэгъуэн пщымыхъуу къанэркъым зэIущIитIым топ 18 гъуэм зэрыщыдагъэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щапхъэу къалъыта унагъуэ

2023-01-26

 • «УнагъуэщIэ» зэпеуэм пашэ щыхъуащ Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж къуажэм щыщ Къардэнхэ Алимрэ Марьянэрэ я унагъуэ дахэр. «Илъэсым и унагъуэ-2022» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм и «УнагъуэщIэ» унэтIыныгъэм ахэр етIуанэ щыхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нэхъ зэпыщIа мэхъу

2023-01-24

 • Москва къалэм и Люблино районым Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыналъэ зыбжанэ къызэщIэзыубыдэ жармыкIэ къыщызэIуихащ. Москва правительствэм хэт, Сату IуэхухэмкIэ департаментым и нэIэ щIэту, ар къызэригъэпэщащ КъБР-м сату-экономикэ IуэхухэмкIэ и лIыкIуэу Москварэ Москва областымрэ щыIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм