ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм я унафэщIхэм я Советым и XXXVII зэхуэсу Москва щекIуэкIам

2021-11-25

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм я унафэщIхэм я Советым, Урысейм Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и минис терствэм епхауэ лажьэм, и XXXVII зэхуэсу Москва щекIуэкIам. Ар теухуауэ щытащ Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм хамэ къэралхэм щаIэ лэжьэгъухэм хуаIэ щэнхабзэ пыщIэныгъэхэм зегъэужьыным.

  • ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей. Зэхуэсым хэтащ УФ-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм, «Россотрудничество»-м я лIыкIуэхэр, Вологодскэ областым и унафэщI Кувшинников Олег, Новгород Ищхъэрэ областым — Никитин Глеб, Калужскэ областым — Шапша Владислав, Челябинскэ областым — Текслер Алексей, Севастополь къалэм и губернатор Развожаев Михаил.
  • Урысейм и МИД-м и унафэщI Лавров Сергей жиIащ: «Дунейм гу щылъыботэ лъэпкъхэм я щэнхабзэм, я зыужьыныгъэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр зэхэзыкъутэну хуейхэр зэрыщыIэм, ауэ Урысейр, нэхъапэхэми хуэ- дэу, яужь итщ политикэм пымыщIа щэнхабзэ-псапащIэ зэпыщIэныгъэхэр адрей къэралхэм яхудиIэным, абыхэм Америкэ Ищхъэрэмрэ Европэмрэ хыхьэ къэралхэри яхэту». «Дунейм сыт хуэдэ и IэнатIэми ущылэжьэныр иджыпсту тыншкъым, дызэрыщыгъуазэщи, лъэпкъ-хэм я щэнхабзэхэр, зыр адрейм къыщхьэщызыгъэкI я хабзэ гъэщIэгъуэнхэр лъэныкъуэ ирагъэзыну яужь ит къарухэр щыIэщ щIым и дэнэ плIанэпи. Абы папщIэ интернет-технологиехэр, абыхэм социальнэ сетхэри яхэту, къызэрагъэщхьэпэм уегъэпIейтей. Шэч хэмылъу, абыхэм гулъытэ яхуэщIын хуейщ», — жиIащ Лавров Сергей. Министрым къыхигъэщащ Урысейм щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зэфIэкIышхуэхэр зэриIэр икIи ахэр жыджэру къызэрыгъэсэбэпыпхъэр.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дунейпсо, экономикэ зэ пыщIэныгъэхэу хамэ къэралхэм яхудиIэхэм хэгъэхъуэн зэрыхуейми. ЗэIущIэм кърикIуахэр зэхалъхьэжынурэ Урысей Федерацэм хыхьэ хэгъэгухэм я унафэщIхэм я Советым и XXXVII зэхуэсым къыщащта унафэхэмрэ чэнджэщхэмрэ хуагъэхьынущ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ кIуэ Казбек Советым и зэхуэсым къыщыпсэлъащ КъБР-м хамэ къэралхэм яхуиIэ щэнхабзэ пыщIэныгъэхэм ятеухуауэ.
  • «Иужьрей илъэсхэм дэ нэхъри зедгъэубгъуащ хамэ къэралхэм щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ дазэрыпыщIам икIи а лэжьыгъэр едгъэфIэкIуащ, — жиIащ республикэм и УнафэщIым. — Хамэ къэралхэм щыдиIэ лэжьэгъухэм щэнхабзэ и лъэныкъуэкIи япыщIауэ дызэрыщытыр республикэм Урысей къэралыгъуэм и иджырей ду нейпсо политикэм хуищI хэлъхьэныгъэхэм ящыщщ».
  • ЩIыналъэм и унафэщIым зэIущIэм хэтхэр щыгъуазэ ищIащ республикэм дунейпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэу гъунэгъу щIыналъэхэмрэ хамэ къэралхэмрэ щыщхэр хэту зэрыщекIуэкIыр. Абыхэм ящыщу нэхъ инхэщ — симфоние макъамэм и фестивалу Темыркъан Юрий и щIыхькIэ къызэрагъэпэщыр, Дунейпсо кинофестивалыр, «Iуащхьэмахуэ и щыгум щагъэзащIэ къафэхэр» дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр. Абыхэм, хабзэ хъуауэ, хэтщ Европэм, Азием, Африкэм, Америкэ Ипщэм щыщ лIыкIуэхэр. Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ «Кабардинка», «Балкария» къэфакIуэ ансамблхэр Европэми СНГ-ми я къэралхэм зыкъыщагъэлъагъуэ.
  • КIуэкIуэ Казбек жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Беларусь Республикэмрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ 2020 гъэм фокIадэм зэры зэращIылIар, дызэрыт илъэсым и щэкIуэгъуэм а зэ пыщIэныгъэхэр зыхуэдэнур яубзыхуащ, абы щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зэфIагъэкIынухэри хэту. Апхуэдэуи республикэм и Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщ хьэхукIащ ди лъэпкъэгъухэр нэхъыбэу щыпсэу щIы налъэхэу Сирием, Иорданием, Тыркум, Израилым, апхуэдэуи Европэм хыхьэ къэралхэм щэнхабзэ пы щIэныгъэхэр зэрыхудиIэри. Къэбгъэлъагъуэмэ, 2021 гъэм ди анэдэлъхубзэмрэ урысыбзэмрэ Тыркум, Иор данием, Германием щыпсэухэм егъэщIэным теухуа курсхэр онлайн IэмалкIэ ирагъэкIуэкIащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ  Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.